Wonen in de Rand­stad Twee opi­nie arti­ke­len

ANWB-direc­teur Gui­do van Woer­kom pleit voor toe­kom­sti­ge woning­bouw in groe­ne gebie­den bui­ten de stad, in een vorm die te ver­ge­lij­ken is met de bun­ga­low­par­ken van Cen­ter Par­cs en Landal. Dat is wat men­sen wil­len en wat ont­wik­ke­laars graag bou­wen. Die laat­ste groep moet de ruim­te krij­gen om Neder­land naar eigen visie te ontwikkelen.Dit voor­stel komt sym­pa­thiek over, en zal door veel men­sen wor­den omarmd. Maar is het wel reëel om in gro­te aan­tal­len nieu­we groe­ne wij­ken te bou­wen met vrij­staan­de wonin­gen? En moet je markt­par­tij­en laten beslis­sen hoe we met ruim­te in Neder­land om moe­ten gaan?

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Lees hier het arti­kel van Gui­do van Woer­kom
Lees hier de mening van Arjan van der Laan

Ook inte­res­sant:
Rand­stad, open­baar groen, beleid

Bron:
Trouw