Buurt­groen gezond? Alleen als je erbij kunt

Niet alleen de aan­we­zig­heid van groen in een wijk, maar voor­al de toe­gan­ke­lijk­heid ervan heeft een posi­tief effect op de gezond­heid van bewo­ners. Van onbruik­baar groen langs par­keer­plaat­sten, wordt nie­mand geluk­kig; van wan­del­par­ken en speel­wei­des wel. Dat blijkt uit pro­mo­tie­on­der­zoek van de Rijks­uni­ver­si­teit Gro­nin­genonder 223 bewo­ners van twee Gro­ning­se wij­ken. Toe­gan­ke­lijk en bruik­baar Yang Zhang, pro­mo­ven­da […]

Rot­ter­dam zet ver­groe­nings­slag ste­ni­ge wij­ken door

Afge­lo­pen week ver­richt­te wet­hou­der Eerd­mans hier­voor de aftrap. In de Bent­hui­zer­straat (Oude Noor­den) beves­tig­de hij de laat­ste van 47 bloe­men­man­den. Het Col­le­ge wil de meest ste­ni­ge wij­ken rond­om het cen­trum groe­ner maken. Groen is aan­trek­ke­lijk, nodigt uit om naar bui­ten te gaan en zorgt voor min­der hit­te­stress. Er is geko­zen voor extra groen in het […]

Natuur­vrien­de­lij­ke tui­nen & wij­ken met ‘Groe­ne stap­ste­nen’ in Veen­en­daal-Rhe­nen

“Natuur in de stad is belang­rijk: bomen en plan­ten zui­ve­ren lucht en water, van­gen fijn stof op en wer­ken dem­pend op geluid en tem­pe­ra­tuur. Groen bevor­dert daar­naast de gezond­heid en draagt bij aan de leef­baar­heid van wij­ken”, aldus  IVN Veen­en­­daal-Rhe­­nen. Met ‘Groe­ne stap­ste­nen’ zor­gen IVN Veen­en­­daal-Rhe­­nen en Groei&Bloei voor natuur­vrien­de­lij­ke tui­nen in Veen­en­daal. In ste­de­lij­ke […]

Gro­nin­gen krijgt 975.000 euro voor groe­ne­re wij­ken

Meer en bete­re groen­voor­zie­nin­gen in de Gro­ning­se wij­ken Kor­re­weg­wijk en De Hoog­te, zoals per­ken, nieu­we stads­moes­tui­nen en een eet­baar bos. Dat is moge­lijk dank­zij een extra bij­dra­ge van 975 dui­zend euro van het minis­te­rie van Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit (LNV). Naast het open­ba­re groen, wil Gro­nin­gen met de bewo­ners ook de privé-tuinen in bei­de wij­ken […]

Inspi­ra­tie voor kind­vrien­de­lij­ke wij­ken

Deze uit­ga­ve van KPVV biedt ach­ter­gron­den, uit­wer­king en aan­pak van kind­vrien­de­lijk beleid. Naast een kap­stok voor het wer­ken aan een kind­vrien­de­lij­ke woon­om­ge­ving biedt het voor­al ook veel uit­een­lo­pen­de prak­tijk­voor­beel­den voor een kind­vrien­de­lij­ker leef­om­ge­ving. De bro­chu­re beoogt zowel amb­te­na­ren als loka­le bestuur­ders te laten zien dat een stad of dorp in meer­de­re opzich­ten baat heeft bij […]

Rot­ter­dam­se wij­ken schreeu­wen om meer groen

2008 is uit­ge­roe­pen tot Groen­jaar. Mil­joe­nen euro’s wor­den besteed aan een keur aan pro­jec­ten en fes­ti­vi­tei­ten, die het natuur­lij­ker maken van Rot­ter­dam kracht bij moe­ten zet­ten. Maar maakt de gemeen­te wel de goe­de keu­zes? Wie in de buurt van Park Rozen­burg woont, die boft. Wat een rust, wat een vre­de heerst in dit wat ver­scho­len […]