Gro­nin­gen krijgt 975.000 euro voor groe­ne­re wij­ken

Meer en bete­re groen­voor­zie­nin­gen in de Gro­ning­se wij­ken Kor­re­weg­wijk en De Hoog­te, zoals per­ken, nieu­we stads­moes­tui­nen en een eet­baar bos. Dat is moge­lijk dank­zij een extra bij­dra­ge van 975 dui­zend euro van het minis­te­rie van Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit (LNV). Naast het open­ba­re groen, wil Gro­nin­gen met de bewo­ners ook de privé-tuinen in bei­de wij­ken ver­be­te­ren.

Gro­nin­gen gebruikt het extra geld om samen met de wijk­be­wo­ners en de scho­len bestaan­de plan­nen nog beter uit te voe­ren. Uit­gangs­punt is dat de wijk­be­wo­ners en scho­len een actie­ve rol krij­gen bij de invul­ling van de pro­jec­ten. Wet­hou­der Jan­nie Vis­scher onder­te­ken­de daar­voor op maan­dag 7 decem­ber in Den Haag een con­ve­nant met minis­ter Ger­da Ver­burg van LNV, samen met de gemeen­ten Deven­ter, Alkmaar, Eind­ho­ven en Den Haag.

Perk­jes en gevel­tui­nen
Gro­nin­gen is van plan om extra te inves­te­ren in de hui­di­ge groen­pro­jec­ten in De Hoog­te en de Kor­re­weg­wijk, denk hier­bij aan klein­scha­lig groen zoals klei­ne perk­jes rond­om bomen, gevel­tuin­tjes.

Groen zorgt voor soci­a­le cohe­sie
Op stuk­ken grond die tij­de­lijk braak lig­gen, wil de gemeen­te stads­moes­tui­nen aan­leg­gen. Ook wil ze een ‘eetbaar’ bos met fruit- en noten­bo­men voor de wijk­be­wo­ners plan­ten. De gemeen­te gaat er van­uit dat de wij­ken door de extra inves­te­rin­gen niet alleen groe­ner en afwis­se­len­der wor­den, maar dat ook de onder­lin­ge con­tac­ten tus­sen de wijk­be­wo­ners toe­ne­men.

Kracht­wij­ken
In totaal maakt minis­ter Ver­burg voor de komen­de drie jaren 3,8 mil­joen euro vrij voor meer groen in de Neder­land­se kracht­wij­ken. Eind­ho­ven, Den Haag en Gro­nin­gen krij­gen voor deze peri­o­de elk 975 dui­zend euro. Deven­ter en Alkmaar ont­van­gen elk 430 dui­zend euro. Eer­der dit jaar stel­de minis­ter Ver­burg 7,8 mil­joen euro beschik­baar voor de ande­re kracht­wij­ken. Onder meer Amster­dam en Utrecht ont­vin­gen toen extra geld voor groen­voor­zie­nin­gen.

Bron:
Gemeen­te Gro­nin­gen