Natuur­vrien­de­lij­ke tui­nen & wij­ken met ‘Groe­ne stap­ste­nen’ in Veen­en­daal-Rhe­nen

“Natuur in de stad is belang­rijk: bomen en plan­ten zui­ve­ren lucht en water, van­gen fijn stof op en wer­ken dem­pend op geluid en tem­pe­ra­tuur. Groen bevor­dert daar­naast de gezond­heid en draagt bij aan de leef­baar­heid van wij­ken”, aldus  IVN Veen­en­daal-Rhe­nen. Met ‘Groe­ne stap­ste­nen’ zor­gen IVN Veen­en­daal-Rhe­nen en Groei&Bloei voor natuur­vrien­de­lij­ke tui­nen in Veen­en­daal.

In ste­de­lij­ke omge­vin­gen zijn tui­nen belang­rijk voor de ont­wik­ke­ling van de natuur in de stad. Natuur­vrien­de­lij­ke tui­nen kun­nen, samen met open­ba­re groen­voor­zie­nin­gen, een groe­ne lint natuur vor­men door een wijk. IVN Veen­en­daal-Rhe­nen en Groei&Bloei wil­len inwo­ners van Veen­en­daal infor­me­ren en hel­pen hun tuin natuur­vrien­de­lijk in te rich­ten. Zo zor­gen men­sen zelf voor een leef­ba­re, groe­ne wijk. 

Cer­ti­fi­caat Groe­ne Stap­steen

Wan­neer inwo­ners van Veen­en­daal hun tuin natuur­vrien­de­lijk heb­ben inge­richt,  kan de tuin gekeurd wor­den. Als aan bepaal­de cri­te­ria vol­daan wordt, krijgt de men het cer­ti­fi­caat Groe­ne Stap­steen. Om samen­wer­king van bewo­ners te bevor­de­ren, krijgt de straat waar meer­de­re men­sen groe­ne-stap­ste­nen-cer­ti­fi­ca­ten heb­ben behaald, offi­ci­eel van de gemeen­te het cer­ti­fi­caat Groe­ne straat uit­ge­reikt door mid­del van een bord onder de straat­naam.

Aan de slag
Woon jij in Veen­en­daal en wil je aan de slag met de Groe­ne stap­ste­nen? Kijk dan op www.ivnveenendaal-rhenen.nl/groenestapstenen. Op deze site staan aller­lei links naar tips en trucs, maar ook adres­sen waar je terecht kunt voor advies of tuin­be­no­digd­he­den.  Maar IVN Veen­en­daal — Rhe­nen doet meer. De IVN-afde­ling zal jaar­lijks een infor­ma­tie­markt en work­shops orga­ni­se­ren om men­sen ver­der op weg te hel­pen.

Inspi­ra­tie voor ande­re IVN’ers
IVN-afde­lin­gen die ook een pro­ject als Groe­ne stap­ste­nen wil­len inzet­ten in hun gemeen­te kun­nen hier het plan van IVN Veen­en­daal-Rhe­nen bekij­ken:
www.ivnveenendaal-rhenen.nl/groenestapstenen/documenten/project.pdf

Bron:
INV Neder­land

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.