Inspi­ra­tie voor kind­vrien­de­lij­ke wij­ken

Deze uit­ga­ve van KPVV biedt ach­ter­gron­den, uit­wer­king en aan­pak van kind­vrien­de­lijk beleid. Naast een kap­stok voor het wer­ken aan een kind­vrien­de­lij­ke woon­om­ge­ving biedt het voor­al ook veel uit­een­lo­pen­de prak­tijk­voor­beel­den voor een kind­vrien­de­lij­ker leef­om­ge­ving. De bro­chu­re beoogt zowel amb­te­na­ren als loka­le bestuur­ders te laten zien dat een stad of dorp in meer­de­re opzich­ten baat heeft bij een meer kind­vrien­de­lij­ke inrich­ting. Kind­vrien­de­lijk staat ten­slot­te ook voor mens­vrien­de­lijk.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Down­load hier het rap­port

Ook inte­res­sant:
Kin­de­ren, speel­plek­ken, jeugd­be­leid

Bron:
Ken­nis­plat­form Ver­keer en Ver­voer