Rot­ter­dam­se wij­ken schreeu­wen om meer groen

2008 is uit­ge­roe­pen tot Groen­jaar. Mil­joe­nen euro’s wor­den besteed aan een keur aan pro­jec­ten en fes­ti­vi­tei­ten, die het natuur­lij­ker maken van Rot­ter­dam kracht bij moe­ten zet­ten. Maar maakt de gemeen­te wel de goe­de keu­zes? Wie in de buurt van Park Rozen­burg woont, die boft. Wat een rust, wat een vre­de heerst in dit wat ver­scho­len natuur­ge­bied­je, met gro­te broer de Kra­ling­se Plas op een steen­worp afstand. Knoes­ti­ge, majes­tu­eu­ze bomen sie­ren de uit­ge­strek­te gras­vlak­te, die onder­bro­ken wordt door een water­par­tij mét brug­ge­tjes. Vogel­tjes rit­se­len door het stru­weel, een specht hakt in op een stam — is dit wel Rot­ter­dam?

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Down­load hier het arti­kel

Ook inte­res­sant:
Open­baar groen, ste­de­lijk groen, Groen­jaar

Bron:
Alge­meen dag­blad