Nieu­we web­si­te de Groe­ne Stad live!

 Bes­te bezoe­ker, Van­af van­daag, 10 febru­a­ri 2012, is de nieu­we web­si­te van de Groe­ne Stad live. Ach­ter de scher­men is inten­sief gewerkt aan deze nieu­we web­si­te. We hopen u met deze web­si­te nog beter te kun­nen infor­me­ren over de toe­ge­voeg­de waar­de van het groe­ne pro­duct. In diver­se dos­siers en arti­ke­len doet u ken­nis op over […]

Web­si­te Groen in en om de stad

Bewo­ners ken­nen bij de waar­de­ring van de eigen woon­om­ge­ving een hoge waar­de toe aan groen. Groen voor recre­a­tie, voor natuur, rust en ruim­te. Hoe­veel groen is er in en nabij ste­den in Neder­land? Hoe bereik­baar is dat groen? Via deze inter­ac­tie­ve atlas ‘Groen in en om de stad’ krijgt u toe­gang tot infor­ma­tie over Groen […]

Nieu­we web­si­te voor groe­ne school­plei­nen

Saaie tegels op een kaal school­plein, voet­bal­len­de jon­gens maken de dienst uit, ner­gens een plek­je om te schar­re­len of je te ver­stop­pen. Leer­lin­gen die ren­nen, vech­ten of zich ver­ve­len. Meer niet. En elke dag weer. Maar zo hoeft het niet te gaan. Een school­plein kan veel meer zijn dan een pau­ze­plaats of een over­blijf­plek. Het […]

Nieu­we web­si­te over groen in Amster­dam

De gemeen­te Amster­dam heeft een nieu­we web­si­te over groen in Amster­dam: www.groeninamsterdam.nl. Wet­hou­der Marij­ke Vos heeft de naam van de web­si­te bekend gemaakt in de raads­com­mis­sie Zorg en Mili­eu. De web­si­te is voor ieder­een die meer wil weten over par­ken, land­schap­pen, dak­tui­nen, groe­ne rou­tes, groen­pro­jec­ten in uit­voe­ring en onder­zoek in en om Amster­dam. De ‘lan­ce­ring’ […]

Nieu­we web­si­te met infor­ma­tie over mili­eu, natuur en ruim­te in Neder­land

Het Plan­bu­reau voor de Leef­om­ge­ving (PBL), het Cen­traal Bureau voor de Sta­tis­tiek (CBS) en de Uni­ver­si­teit Wage­nin­gen heb­ben onlangs de site www.compendiumvoordeleefomgeving.nl gelan­ceerd. Deze web­si­te geeft infor­ma­tie over de actu­e­le kwa­li­teit van het mili­eu, de natuur en de ruim­te in Neder­land. Waar wordt gebouwd in Neder­land en wordt het land­schap dan niet aan­ge­tast? Hoe staat […]

Web­si­te: www.straatbomen.nl

In ruim 20 gemeen­ten in Neder­land zijn veel­be­lo­ven­de nieu­we soor­ten en cul­ti­vars laan­bo­men aan­ge­plant, waar­aan waar­ne­min­gen ver­richt wor­den. Daar­naast wor­den waar­ne­min­gen gedaan aan bestaan­de aan­plan­ten en wordt jaar­lijks een the­ma uit­ge­diept. Alle bomen wor­den gede­tail­leerd beschre­ven en gefo­to­gra­feerd. Het ver­ge­lij­ken van hun groei en ont­wik­ke­ling op ver­schil­len­de stand­plaat­sen levert unie­ke infor­ma­tie op over hun gebruiks­mo­ge­lijk­he­den. […]