Nieu­we web­si­te de Groe­ne Stad live!

 Bes­te bezoe­ker,

Van­af van­daag, 10 febru­a­ri 2012, is de nieu­we web­si­te van de Groe­ne Stad live. Ach­ter de scher­men is inten­sief gewerkt aan deze nieu­we web­si­te. We hopen u met deze web­si­te nog beter te kun­nen infor­me­ren over de toe­ge­voeg­de waar­de van het groe­ne pro­duct. In diver­se dos­siers en arti­ke­len doet u ken­nis op over de toe­pas­baar­heid van De Groe­ne Stad filo­so­fie. Kijkt u eens rus­tig rond. Mocht u zich wil­len inschrij­ven voor onze nieuws­brief die iede­re twee weken ver­schijnt, klik dan hier.

De komen­de tijd zal de web­si­te ver­der wor­den gevuld met arti­ke­len en nieuws. Dit mocht u bij wil­len blij­ven en uw ken­nis wil­len ver­gro­ten, komt u dan regel­ma­tig terug op deze web­si­te. Veel van onze arti­ke­len wor­den ook via Twit­ter ver­spreid.