Nieu­we web­si­te over groen in Amster­dam

De gemeen­te Amster­dam heeft een nieu­we web­si­te over groen in Amster­dam: www.groeninamsterdam.nl. Wet­hou­der Marij­ke Vos heeft de naam van de web­si­te bekend gemaakt in de raads­com­mis­sie Zorg en Mili­eu. De web­si­te is voor ieder­een die meer wil weten over par­ken, land­schap­pen, dak­tui­nen, groe­ne rou­tes, groen­pro­jec­ten in uit­voe­ring en onder­zoek in en om Amster­dam.

De ‘lan­ce­ring’ van de web­si­te valt samen met de lan­de­lij­ke start van het Jaar van de Bio­di­ver­si­teit, don­der­dag 28 janu­a­ri. In dit jaar is er extra aan­dacht voor de ver­schei­den­heid aan plan­ten en die­ren op aar­de en wor­den maat­re­ge­len geno­men om die ver­schei­den­heid in stand te hou­den. Amster­dam pre­sen­teert zich in dit jaar als ont­moe­tings­plek voor mens en natuur. De nieu­we web­si­te kan daar een belang­rij­ke bij­dra­ge aan leve­ren.

Naar de site »

Bron­nen:
Gemeen­te Amster­dam