Web­si­te: www.straatbomen.nl

In ruim 20 gemeen­ten in Neder­land zijn veel­be­lo­ven­de nieu­we soor­ten en cul­ti­vars laan­bo­men aan­ge­plant, waar­aan waar­ne­min­gen ver­richt wor­den. Daar­naast wor­den waar­ne­min­gen gedaan aan bestaan­de aan­plan­ten en wordt jaar­lijks een the­ma uit­ge­diept.
Alle bomen wor­den gede­tail­leerd beschre­ven en gefo­to­gra­feerd. Het ver­ge­lij­ken van hun groei en ont­wik­ke­ling op ver­schil­len­de stand­plaat­sen levert unie­ke infor­ma­tie op over hun gebruiks­mo­ge­lijk­he­den. We kij­ken onder meer naar de invloed van de ver­zor­ging na aan­plant, de ver­har­ding rond het plant­gat, ziek­ten en pla­gen, strooi­zout, zee­wind, stren­ge win­ters en hoge grond­wa­ter­stand.