Tuin helpt bio­di­ver­si­teit te bevor­de­ren

Een tuin gaat pas echt leven als er beest­jes in rond­schar­re­len. Stads­men­sen anno 2018 zijn soms geneigd elk levend wezen te zien als onge­dier­te dat moet wor­den bestre­den, met soms desa­streu­ze gevol­gen. Maar geluk­kig zien we steeds meer in dat enig dier­lijk leven er toch echt bij hoort. Ster­ker nog: bio­di­ver­si­teit – de ver­schei­den­heid aan […]

Meer vlin­ders in je tuin? Plant een vlin­der­struik

In augus­tus is het vol­op zomer en met een beet­je geluk kun je elke dag tot ’s avonds laat bui­ten zijn. De tuin staat vol­op in bloei en veel bloe­men geven heer­lij­ke geu­ren. Een van de meest aan­trek­ke­lij­ke plan­ten in de zomer­tuin is de vlin­der­struik. Niet alleen van­we­ge de indruk­wek­ken­de bloem­tros­sen maar ook omdat de […]

Vlin­ders tel­len in Pijn­ac­ker-Noot­dorp

Om erach­ter te komen hoe het met de vlin­ders in de tuin gaat, houdt De Vlin­der­stich­ting op 5, 6 en 7 augus­tus de jaar­lijk­se tuin­tel­ling. Dank­zij de tel­lin­gen krijgt De Vlin­der­stich­ting een goed beeld van de natuur in stad en dorp.  Ieder­een ziet wel eens vlin­ders in de tuin. Maar waar­om zou je ze tel­len? […]

‘Groe­ne Snel­weg’ aan­ge­legd door Til­burg­se kin­de­ren

Een groep kin­de­ren van basis­school Arm­hoef­se Akker en uit de wijk Jeru­za­lem mocht vrij­dag plan­ten­vak­ken inzaai­en in een nieu­we strook plan­ten­vak­ken aan de Meij­e­rij­baan in Til­burg. Op ini­ti­a­tief van het Bra­bants Land­schap zijn op een strook van hon­derd meter zes vak­ken met teel­aar­de voor het pro­ject ‘de Groe­ne Snel­weg’ aan­ge­legd. “Het doel is om meer […]

14 juni Nati­o­na­le Vlin­der­dag

Vlin­ders horen erbij, in tuin, plant­soen en park zowel als in de ‘wil­de’ natuur. Toch zagen we in Neder­land de laat­ste jaren steeds min­der van die vro­lij­ke flad­de­raars. Geluk­kig zien we tegen­woor­dig steeds meer aan­dacht voor het ver­band tus­sen gezon­de plan­ten en gezon­de die­ren. De Vlin­der­stich­ting (www.vlinderstichting.nl) doet wat dat betreft goed werk. Het­zelf­de geldt […]

Tuin helpt bio­di­ver­si­teit te bevor­de­ren

Een tuin gaat pas echt leven als er beest­jes in rond­schar­re­len. Stads­men­sen anno 2014 zijn soms geneigd elk levend wezen te zien als onge­dier­te dat moet wor­den bestre­den, met soms desa­streu­ze gevol­gen. Maar geluk­kig zien we steeds meer in dat enig dier­lijk leven er toch echt bij hoort. Ster­ker nog: bio­di­ver­si­teit — de ver­schei­den­heid aan […]

Bio­di­ver­si­teit in tuin en plant­soen

in Neder­land ver­dwij­nen er elk jaar diver­se plant- en dier­soor­ten. Dit heeft onder ande­re te maken met de opruk­ken­de ver­ste­de­lij­king, indu­stri­a­li­se­ring en schaal­ver­gro­ting in de land­bouw. Toch biedt voor­al de ver­ste­de­lij­king ook moge­lijk­he­den. Een rijk en geva­ri­eerd groen in de stad wordt niet alleen door bur­gers erg gewaar­deerd, maar het kan ook een uit­ste­ken­de bij­dra­ge […]