Vlin­ders tel­len in Pijn­ac­ker-Noot­dorp

Om erach­ter te komen hoe het met de vlin­ders in de tuin gaat, houdt De Vlin­der­stich­ting op 5, 6 en 7 augus­tus de jaar­lijk­se tuin­tel­ling. Dank­zij de tel­lin­gen krijgt De Vlin­der­stich­ting een goed beeld van de natuur in stad en dorp. 
Ieder­een ziet wel eens vlin­ders in de tuin. Maar waar­om zou je ze tel­len? Door de vlin­ders in je tuin te tel­len, kun je meten hoe het met de natuur in je omge­ving gaat. Die cij­fers zijn belang­rijk, want dag­vlin­ders rea­ge­ren snel op het mili­eu en op kli­maat­ver­an­de­ring. De Vlin­der­stich­ting ver­za­melt al jaren­lang gege­vens over vlin­ders, zodat ze nog beter beschermd kun­nen wor­den.
Kijk wel­ke vlin­ders je ziet en geef het door
Vlin­ders tel­len is een relaxed klus­je; je hoeft echt geen expert te zijn! Kijk een kwar­tier in je tuin en geef door wat je ziet via www.vlindermee.nl of www.tuintelling.nl. Of down­load de gra­tis app ‘Vlin­der­mee’ voorAndroid of voor iOs. Zowel op de site als in de app zit­ten han­di­ge func­ties om de vlin­der­soor­ten te her­ken­nen.
Bron: Telstar-online.nl