Ver­ti­ca­le school­tui­nen ver­o­ve­ren Amster­dam

Gebrek aan vier­kan­te meters ruim­te is geen excuus meer voor gebrek aan groen in de stad! Sinds sep­tem­ber 2014 zijn in Amster­dam de eer­ste scho­len voor­zien van een ver­ti­ca­le school­tuin: de der­de dimen­sie doet haar intre­de bij de ver­groe­ning van onze leef­om­ge­ving. Gesti­mu­leerd door onder ande­re de gemeen­te Amster­dam, Tri­odos Foun­da­ti­on, Coren­don en het Prins […]

Ver­bor­gen stads­tui­nen van Arn­hem

Gids Alien van Alst (Arn­hem Bin­nen­ste­bui­ten) en foto­graaf Jur­jen Poe­les (Jur­jen Poe­les foto­gra­fie) gin­gen samen op pad in Arn­hem om de leuk­ste en groen­ste plek­jes vast te leg­gen. Hun reis door Arn­hem gaat langs prach­ti­ge groe­ne plek­jes, veel­al ver­bor­gen in de stad. “Oases van groen waar je een ver­koe­lend plek­je kunt zoe­ken tij­dens zomer­se dagen”, geven […]

Hoog­ste ver­ti­ca­le tuin van Amster­dam hangt in Wes­ter­park

Een zee van groen van 100 m² —  zo’n 15 meter hoog — hangt sinds begin mei ver­ti­caal aan een muur in de Van Die­men­straat in het Amster­dam­se Wes­ter­park. De ver­ti­ca­le tuin is begin mei opge­bouwd en bestaat uit 320 wand­te­gels van 50 bij 60 cm. In de tuin zijn maar liefst 60 ver­schil­len­de soor­ten […]

Ver­ti­ca­le tuin voor stads­kan­toor Rot­ter­dam

De plek waar in 2012 begon­nen wordt met de bouw van het nieu­we gedeel­te van het Rot­ter­dam­se stads­kan­toor, gaat tot die tijd fun­ge­ren als een plein. De ont­moe­tings­plaats wordt opge­sierd door een kunst­werk op de gevel van het over­ge­ble­ven deel van het deels gesloop­te gebouw. Omwo­nen­den en onder­ne­mers heb­ben het ont­werp voor deze aan­kle­ding geko­zen: […]

Ope­ning ver­ti­ca­le tuin en debat­mid­dag over ver­ti­caal groen

Op don­der­dag­mid­dag 14 okto­ber vindt in Arn­hem de ope­ning plaats van de ver­ti­ca­le tuin aan de Bloem­straat. Na de ope­ning vindt er een debat plaats dat als the­ma heeft: ‘Groene gevels en daken kun­nen bin­nen vijf jaar een nor­maal onder­deel wor­den van gebou­wen en de open­ba­re ruim­te’. Voor dit debat zijn men­sen uit drie dis­ci­pli­nes […]

Ver­ti­ca­le tuin in Bel­gi­sche Has­selt is klaar

De ver­ti­ca­le tuin op de gevel van het pand van Toe­ris­me Has­selt is klaar. Het is een eer­ste rea­li­sa­ties op een open­baar gebouw in Vlaan­de­ren. Het idee rond de ver­ti­ca­le tuin is onder meer ont­staan naar aan­lei­ding van de Euro­pe­se groen­wed­strijd Enten­te Flo­ra­le waar­aan de stad Has­selt mee­doet. De han­gen­de tuin is meer dan uit­slui­tend […]