Mini­maal twee bomen voor alle Bra­bant­se school­plei­nen voor bio­di­ver­si­teit

De twee­de Beurs­vloer Bio­di­ver­si­teit heeft zeven Bra­bant­se Groe­ne Afspra­ken (Green Deals) opge­le­verd. Een van de meest opval­len­de is het plan om in de tuin of op het school­plein van alle Bra­bant­se basis­scho­len mini­maal twee bomen te gaan plan­ten die goed zijn voor de bio­di­ver­si­teit. Dit ini­ti­a­tief komt van de Stich­ting Nati­o­na­le Boom­feest­dag, een boom­kwe­ke­rij en […]

Bomen geplant voor twee hon­derd­ja­ri­ge inwoon­sters

Ter gele­gen­heid van de hon­derd­ste ver­jaar­dag van twee hon­derd­ja­ri­ge inwoon­sters uit de gemeen­te Hee­­ze-Leen­­de heeft de gemeen­te onlangs twee bomen geplant. Op dins­dag werd een Pau­low­nia tomen­to­sa geplant voor mevrouw Casi­mir. De boom is genoemd naar de doch­ter van tsaar 1 Anna Pau­low­nia Roma­nov (1795–1865). Voor mevrouw Van Bree werd een Ame­lan­chier lae­vis “Bal­le­ri­na” geplant. […]

Ruim twee ton aan bomen op plein in Hui­zen

Op het Oude Raad­huis­plein en de Kerk­­straat-West in Hui­zen komen voor ruim twee ton aan bomen te staan. Het gaat om een tul­pen­boom, lin­­de- en eiken­bo­men. In totaal gaan er voor maart twin­tig exem­pla­ren de grond in. Inclu­sief de con­struc­tie kost één boom tien- tot twaalf­dui­zend euro. De bomen wor­den geplant in een enor­me krat […]

Eer­ste nieu­we bomen Rei­nald­a­park in Haar­lem pas over twee jaar geplant

De eer­ste nieu­we bomen van het Rei­nald­a­park gaan op zijn aller­vroegst pas over twee jaar de grond in. Komen­de sep­tem­ber wordt er wel al begon­nen met de opbouw van het nieu­we park. Dan zal een begin wor­den gemaakt met het flink opho­gen van het zui­de­lij­ke deel van het park, langs de Schip­hol­weg. Het park, dat […]

Rot­ter­dam is twee groe­ne gevels rij­ker

Op woens­dag 2 juni 2010 is het cen­trum van Rot­ter­dam een unie­ke plek rij­ker. Voor­bij­gan­gers kun­nen zich dan niet meer aan het zicht van de bij­zon­de­re twee groe­ne gevels aan het Stok­vis­wa­ter, Sint Jacobs­plaats ont­trek­ken. Wet­hou­der Alexan­dra van Huf­fe­len ver­ant­woor­de­lijk voor duur­zaam­heid, bin­nen­stad, bui­ten­ruim­te en groen ont­hult samen met stich­ting bewo­ners­plat­form “Pro Groen” en onder­ne­mers […]

Twee Alme­lo­se par­ken ont­van­gen pres­ti­gi­eu­ze prijs

Park De Schelf­horst en Park de Goos­sen­maat in Alme­lo zijn onder­schei­den met de gezag­heb­ben­de Brit­se prijs ‘Green Flag Awar­d’.De des­kun­di­ge jury vond bei­de par­ken gast­vrij en vei­lig. Vol­gens de jury bie­den de par­ken vol­op gele­gen­heid tot bui­ten­spe­len en buurt­praat. Het is de eer­ste keer dat par­ken bui­ten Groot-Brit­tan­­nië deze prijs in ont­vangst mogen nemen. Lees […]