Rot­ter­dam is twee groe­ne gevels rij­ker

Op woens­dag 2 juni 2010 is het cen­trum van Rot­ter­dam een unie­ke plek rij­ker. Voor­bij­gan­gers kun­nen zich dan niet meer aan het zicht van de bij­zon­de­re twee groe­ne gevels aan het Stok­vis­wa­ter, Sint Jacobs­plaats ont­trek­ken. Wet­hou­der Alexan­dra van Huf­fe­len ver­ant­woor­de­lijk voor duur­zaam­heid, bin­nen­stad, bui­ten­ruim­te en groen ont­hult samen met stich­ting bewo­ners­plat­form “Pro Groen” en onder­ne­mers van de “Venetië Pas­sa­ge” om 17.30 uur de groe­ne gevels.

Met het ver­groe­nen van twee gevels aan het Stok­vis­wa­ter, met een voor Neder­land unie­ke con­struc­tie, wordt op een bij­zon­de­re manier invul­ling gege­ven aan het aan­trek­ke­lij­ker maken van de bui­ten­ruim­te. Het ini­ti­a­tief van de stich­ting bewo­ners­plat­form “Pro Groen” in samen­wer­king met gemeen­te Rot­ter­dam maakt de Sint Jacobs­plaats groe­ner. De onder­ne­mers van de “Venetië Pas­sa­ge” dra­gen ook hun steen­tje bij door het ter­ras langs de water­kant te ver­groe­nen met plan­ten en strui­ken.

Meer­waar­de voor kli­maat en omge­ving
De plan­ten groei­en vrij van de gevel en heb­ben een posi­tief effect op de lucht­kwa­li­teit, het ver­koe­len van de gevel, het absor­be­ren van geluid en bie­den een schuil­plaats voor vogels. Het zui­ve­rend en koe­lend effect van de twee gevels staat gelijk aan tien vol­was­sen bomen.

Buil­ding Green Inter­na­ti­o­nal te Ame­ron­gen en BSI Bomenser­vi­ce BV te Baarn heb­ben samen met het Rot­ter­dam­se archi­tec­ten­bu­reau Pasel-Kün­zel het ont­werp gemaakt en zijn ook ver­ant­woor­de­lijk voor de uit­voe­ring. De con­struc­tie langs de gevels is begroeid met drie soor­ten klim­op, win­gerd, bos­rank, jas­mijn en vuur­doorn.

Bron:
City­Por­tal Rot­ter­dam