Mini­maal twee bomen voor alle Bra­bant­se school­plei­nen voor bio­di­ver­si­teit

De twee­de Beurs­vloer Bio­di­ver­si­teit heeft zeven Bra­bant­se Groe­ne Afspra­ken (Green Deals) opge­le­verd. Een van de meest opval­len­de is het plan om in de tuin of op het school­plein van alle Bra­bant­se basis­scho­len mini­maal twee bomen te gaan plan­ten die goed zijn voor de bio­di­ver­si­teit.
Dit ini­ti­a­tief komt van de Stich­ting Nati­o­na­le Boom­feest­dag, een boom­kwe­ke­rij en een bio­lo­gi­sche fris­drankle­ve­ran­cier. De eer­ste bomen wor­den op de aan­staan­de boom­feest­dag bij vijf­tig basis­scho­len in het Land van Cuijk geplant.
Beurs­vloer Bio­di­ver­si­teit
Dit jaar orga­ni­seer­de de pro­vin­cie Noord-Bra­bant voor de twee­de keer een Beurs­vloer Bio­di­ver­si­teit, een net­wer­ke­ve­ne­ment waar­bij maat­schap­pe­lij­ke behoef­tes wor­den ver­han­deld.
De twee­de edi­tie richt­te zich op weder­zijd­se kan­sen en moge­lijk­he­den tus­sen bio­di­ver­si­teit, voe­ding en gezond­heid.
De zes ande­re Green Deals

  1. Bij­en­hou­ders­ver­e­ni­ging Oir­schot-De Beer­ze gaat samen met de land­bouw in haar regio, (ZLTO en Stuur­groep Land­bouw­In­no­va­tie Bra­bant) het agra­risch land­schap bloem­rij­ker te maken. Dat biedt de bij meer over­le­vings­kan­sen en ver­be­tert de bestui­ving van gewas­sen;
  2. De GGD Mid­den Bra­bant gaat samen met VIBA-Expo (een ser­vi­ce-insti­tuut voor duur­za­me ont­wik­ke­ling) het con­cept van de gezon­de school op meer­de­re loca­ties toe­pas­sen;
  3. VIBA gaat enke­le basis­scho­len onder­steu­nen bij de aan­leg van een natuur­speel­leer­tuin en een natuur­leer­pad;
  4. Een groep van twaalf par­tij­en (natuur­ver­e­ni­gin­gen, gemeen­ten, water­schap en scha­pen­hou­ders) gaat het Kem­pisch Hei­de­schaap meer inzet­ten voor het beheer van de Bra­bant­se natuur én voor het ver­mark­ten van lams­vlees als streek­pro­duct;
  5. De Pro­vin­ci­a­le Raad Gezond­heid gaat met enke­le recre­a­tie­on­der­ne­min­gen drie zorg­ac­com­mo­da­ties beter land­schap­pe­lijk inpas­sen in hun inpas­sing natuur­lij­ke omge­ving. Die kan daar­door wor­den benut voor het wel­zijn en gezond­heid van de zorg­be­hoe­ven­de gas­ten;
  6. Bra­bants Land­schap, Fon­tys Hoge­school, groen­op­lei­ding Heli­con, gemeen­ten, IVN en een agra­risch com­mu­ni­ca­tie­ad­vies­bu­reau gaan edu­ca­tie­ve ‘eetbare’ tui­nen rea­li­se­ren bij mid­del­ba­re scho­len. Ze maken deel uit van een inter­ac­tief les­pro­gram­ma, om te laten zien waar eten van­daan komt en wat de samen­hang met de natuur is. De ini­ti­a­tief­ne­mers wil­len in 2014 acht­tien tui­nen heb­ben gere­a­li­seerd. De eer­ste tuin wordt nog dit jaar aan­ge­legd bij het Jacob-Roe­landsly­ce­um in Box­tel.

Ver­bin­den van eco­lo­gie en eco­no­mie
De Bra­bant­se gede­pu­teer­de Johan van den Hout (Eco­lo­gie & Hand­ha­ving) is tevre­den met het resul­taat. Ik heb mijn hoop geves­tigd op het ver­bin­den van eco­lo­gie en eco­no­mie. We moe­ten af van de klas­sie­ke tegen­stel­ling dat natuur en mili­eu geld kos­ten, en eco­no­mie geld ople­vert. Ik kijk ook reik­hal­zend uit naar het advies van de SER Bra­bant (Soci­aal-Eco­no­mi­sche Raad), waar­om we als pro­vin­cie­be­stuur heb­ben gevraagd. Dat ver­wacht ik over enke­le weken.€
Mat­ches
Naast de zeven con­cre­te Groe­ne Afspra­ken zijn op de twee­de Beurs­vloer Bio­di­ver­si­teit nog eens 70 kans­rij­ke mat­ches tot stand gebracht tus­sen par­tij­en uit natuur- en groen­be­heer, de voed­sel- en land­bouw­ke­ten en de gezond­heids­zorg. Die mat­ches kun­nen tot nog meer Groe­ne Afspra­ken lei­den.
De Beurs­vloer Bio­di­ver­si­teit was een eve­ne­ment van de pro­vin­cie Noord-Bra­bant en de Bra­bant­se Tas­kfor­ce Bio­di­ver­si­teit. Dat is een net­werk­or­ga­ni­sa­tie van bestuur­ders van gemeen­ten en maat­schap­pe­lij­ke orga­ni­sa­ties op het gebied van bio­di­ver­si­teit, water en mili­eu, gezond­heid en land­bouw.
Bron:
Pro­vin­cie Bra­bant