De ruim­te­lij­ke vraag­stuk­ken van de toe­komst voor de beleids­agen­da van nu

Het rap­port is geschre­ven naar aan­lei­ding van het ver­zoek van de minis­ter van VROM om een ver­ken­ning uit te voe­ren van de ruim­te­lij­ke vraag­stuk­ken die zich tus­sen 2020 en 2040 zul­len voor­doen en waar­van de effec­ten en/of de oor­za­ken kun­nen wor­den beïnvloed door het ruim­te­lij­ke beleid. Hier­toe bie­den RPB en MNP een kor­te inven­ta­ri­sa­tie van de trends en vraag­stuk­ken op ruim­te­lijk gebied die zich op lan­ge ter­mijn zul­len aan­die­nen en al in de hui­di­ge kabi­nets­pe­ri­o­de aan­dacht ver­die­nen. Hier­bij is steeds uit­ge­gaan van een voort­zet­ting op hoofd­lij­nen van het hui­di­ge beleid