Lijst­trek­kers­de­bat over de toe­komst van het groen in Nij­me­gen

Op don­der­dag 11 febru­a­ri 2010 orga­ni­seert de ver­e­ni­ging Leef­mi­li­eu samen met Nij­mee­g­se bewo­ners­groe­pen een lijst­trek­kers­de­bat over de toe­komst van het groen in Nij­me­gen.

Onder­steund door de Konink­lij­ke Neder­land­sche Hei­de­maat­schap­pij (KNMH) en Maak­ar­chi­tec­tuur is onder­zoek gedaan naar de bele­ving van het groen in Nij­me­gen. De uit­kom­sten van dit onder­zoek wor­den op die avond kort gepre­sen­teerd. Daar­na is het woord aan de aan­we­zi­gen en de poli­ti­ci die onder lei­ding van Rob Jas­pers, jour­na­list van de Gel­der­lan­der, in debat zul­len gaan over de toe­komst van het groen in Nij­me­gen.

Datum:       11 febru­a­ri 2010
Plaats :       Scho­len­ge­meen­schap SSGN, IJs­beer­straat 12, te Nij­me­gen
Aan­vang:    20.00 — 22.00 uur
Toe­gang:    Gra­tis, opga­ve voor­af is niet nodig, ieder­een is wel­kom

Bron:
Ver­e­ni­ging Leef­mi­li­eu