Berichten


ENA -the European Nurserystock Association- starts the “Green Cities for a Sustainable Europe” promotion campaign in seven countries.
ENA – the European Nurserystock Association – signed a Grant Agreement with CHAFEA (Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency) of the European Commission to launch a promotion campaign with the slogan “Green Cities for a sustainable Europe”.
The Green Cities campaign has a total budget of €2.1 million, that will be financed with aid from the European Union up to the 80% and will run from now until the end of 2020.
Seven of the ENA members are working together on this initiative and funding it: AVBSVLAM
from Belgium, BAOPN from Bulgaria, Danske Planteskoler from Denmark, BdB from Germany, Val’hor from France, HTA from the UK and Anthos-LTO-‘De Groene Stad’ from the Netherlands.
The team has held a meeting in Essen (Germany) on January 25th, 2018, to coordinate the final details of the first activities
to be executed this year. The project ‘Green cities for a sustainable Europe’ is a B2B promotion campaign, targeted at professionals that play a decisive role in city
planning, landscape planning and is not focused on the mass market. The project will give tools and technical background for decision makers and politicians to communicate this message of green cities for a sustainable Europe to the citizens they work for. The main method will be a series of congresses, seminars and B2B meetings, an extended website and public relations. The main goal of the Green Cities campaign is to increase awareness of the many benefits of using live plants in the cities, towns and villages, for both the citizens and the environment.
Leon Smet (Anthos, the Netherlands), Chairman of the Promotion Working Group of ENA, says: “Looking at urban development and climate change,
there is a sentiment that urges for positive change within cities. The Green City offers solutions that contribute to people living and working in cities. Joining forces within Europe through a joint ENA campaign enables us to reach a vast amount of stakeholders, about the importance of
plants, trees but also flower bulbs in urban areas. There is a growing amount of scientific literature that shows proof that ‘green’ contributes to climate, wellbeing and air quality.
The Green City will bring this message across Europe.” Henning Roed, chairman of Danske Planteskoler (Danish Nurseries), says “We see the
Green City promotion project as a great opportunity to communicate all the knowledge about the positive impact that plants and nature bring to people especially in Urban areas. We feel the timing is right to set the green city on the agenda both political and for other decision makers. As there is an ongoing debate about green city and sustainability.”
Elias De Boeck, the Nursery Stock Promotion Manager at VLAM (Belgium), points out that “the European approval of the Green Cities project will make it possible to raise awareness of climate change and green environment, especially in the crowded Belgian cities. It helps
us to bring the Belgian tree nursery products to the attention of target groups who have a bigger influence on the environment.”
“We are delighted to have achieved this grant. It will really help us promote plants for the environmental benefits which they provide. By raising the profile of living green infrastructure we hope to open up new markets for our members and help deliver the UK Government’s 25-year environment plan aims”, says Raoul Curtis-Machin, HTA Director of Horticulture (United Kingdom)
“On behalf of the French nursery and landscape professionals, we are happy and proud to carry the message of Europe for a greener, healthier, more sustainable city for European citizens. France has been working for several years as part of the Cité Verte program, and today, together, we will be more convincing to say that the trees and plants are essential to life!”, says Jean-Marc Vasse, General Delegate of VAL’HOR (France).
“The complexity of this topic needs national and international networks to sensitize decision makers throughout the European communes and to make them able to look after sustainable Green Cities in the next decades”, says Markus Guhl, General Manager of BdB (Germany).
“Having seven countries working together in a European promotion campaign is a great success for the European nursery stock sector”, states Josep M. Pagès, Secretary General of ENA, the European Nurserystock Association.

Leon Smet is secretaris bij branchevereniging Anthos, een van de organisaties die hun schouders hebben gezet onder The Green City. Wij spraken hem over de EU aanvraag voor European Green Cities, waar hij een initiator  van is.
U heeft zich met Anthos verbonden aan The Green City. Kunt u kort uitleggen wat het doel is van dit platform?
‘The Green City projecten richten zich op het stimuleren van de belangstelling voor ‘groen’ bij overheden, organisaties en bedrijven die professioneel bezig zijn met de planning en ontwikkeling van het stedelijke gebied. Overall doel is een grotere, meer doordachte inzet van groen om daardoor een gezondere woon- en werkomgeving te creëren.’
‘Wetenschappelijke bevindingen, praktijkervaringen en innovaties vanuit de hele wereld worden in kaart gebracht en vormen de inhoud van de argumentatie. Via verschillende activiteiten op het terrein van voorlichting en public relations wordt ‘het verhaal van De Groene Stad’ op een creatieve, overtuigende manier onder de aandacht gebracht van beslissers op verschillende niveaus in politiek, bestuur en bedrijfsleven. Ook richting scholen, zieken- en verzorgingshuizen, organisaties van bedrijven enzovoort worden de idealen van de groene stad actief gecommuniceerd.’
‘The Green City onderscheidt daarbij de volgende thema’s:

  1. Gezondheid,
  2. Economie,
  3. Klimaat,
  4. Biodiversiteit,
  5. Sociale cohesie’.

Programma voor 3 jaar
 De ambitie is dit platform te laten uitgroeien tot een actief  Europees netwerk. Welke stappen worden daarvoor ondernomen?
‘Wij zijn op dit moment druk bezig met een EU subsidie aanvraag voor een Europees programma van drie jaar. Dit programma zal worden geïnitieerd in 2017 en doorlopen tot 2020. Inmiddels hebben acht Europese landen deelname toegezegd. Dit zijn Nederland, Duitsland, Frankrijk, Bulgarije, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Portugal en Denemarken. Doel van deze aanvraag is het creëren van een actief netwerk van Europese Green City programma’s en op een meer uniforme en gelijktijdige wijze aandacht te vragen voor het belang van groen in Europese steden.
‘De deadline voor deze aanvraag is 28 april. In het najaar zal dan worden beslist of de aanvraag wordt toegewezen. Bij groen licht zal het traject in 2017 van start gaan’.
 Kunt u wat meer vertellen over het programmavoorstel dat u heeft neergelegd bij de EU?
‘De aanvrager van het programma is de European Nursery Stock Association (ENA).   Organisaties die lid zijn van devan de ENA  bereiden  gezamenlijk de aanvraag voor. Het doel van het programma is dat alle nationale Green City programma’s met elkaar verbonden worden, om zo een meer coherente structuur te realiseren. Hierdoor kan op een optimale manier  kennis worden uitgewisseld,  waardoor  de bewustwording over het belang van groen zal toenemen ’.
‘Het streven van alle European Nursery Stock Association-leden, de ENA, die deelnemen aan dit voorstel is om internationaal intensiever te gaan samenwerken aan een verdere vergroening van steden en infrastructuur. De gemeenschappelijke noemer daarvoor is het programma ‘Green Cities for Europe’. Verstedelijking zal ertoe leiden dat in 2050 70% van de wereldbevolking in stedelijke gebieden woont. Burgers willen echter niet in een vervuilde, niet-groene omgeving wonen. Groen in de stad wordt dus steeds belangrijker’.
‘Het project Green Cities for Europe moet ervoor zorgen dat professionals – vooral beslissers bij overheid en bedrijfsleven die keuzen moeten maken op het terrein van omgevingsbeheer – sterker doordrongen raken van de toegevoegde waarde van ‘groen’. Maar dit zal ook zijn doorwerking hebben op andere stakeholders zoals verzekeraars, de bouwsector, de gezondheidszorg en landschapsarchitecten.
‘Green Cities Europe is in staat om met een ruimer budget een sfeer, een klimaat te scheppen waarbinnen landelijke, regionale en lokale initiatieven beter tot hun recht zullen komen. Bovendien ontstaat een internationaal platform waarbinnen inhoudelijke, creatieve ideeën en ervaringen kunnen worden uitgewisseld, waardoor een verrijking van de content in de verschillende landen mogelijk wordt gemaakt. Hierdoor wordt synergie, eenheid in verscheidenheid bereikt hetgeen het krachtig over het voetlicht brengen van de Green Cities filosofie ten goede zal komen’.
‘Het Europese groene bedrijfsleven laat  in het project Green Cities for Europe zien dat het gelooft in het positieve effect van onze producten en diensten op het welbevinden van mens en milieu, dat het gelooft in de samenhang, zeker in onze sector, tussen gezondheid en welvaart. Tegelijk onderkennen wij natuurlijk dat de vergroening van steden bijdraagt aan hogere omzetten voor het groene bedrijfsleven’.
Samenwerking versterken
Wat wordt de rol voor het platform The Green City bij dit voorstel?
‘Deze aanvraag heeft als doel het samenwerkingsverband tussen deze deelnemende landen te versterken en gezamenlijk het belang van groen uit te dragen. The Green City als platform is de schakel tussen alle landen die hieraan deelnemen. Hierdoor creëer je een Europees netwerk van groenvoorzieners. Best practices, onderzoek en overige informatie kunnen op deze manier eenvoudig gedeeld en verspreid worden. Er komt bijvoorbeeld een gezamenlijke agenda met symposia,waarmee we  inzichtelijkheid willen creëren in landenactiviteiten.  Daarnaast zal op het platform een actieve link worden gelegd met ‘De Groene Agenda’ . De Groene Agenda is een programma, geïnitieerd door iVerde en FloraHolland, waarin kennisinstellingen samen met ondernemers innovatieve groenconcepten ontwikkelen en testen.
 Op welke manier wordt dit programma gefinancierd?
‘Ieder land zal hiervoor een eigen programma ontwikkelen. Er zullen symposia, folders, websites, social media en dergelijke worden ontwikkeld en georganiseerd om zo de bewustwording en aandacht voor groen te vergroten in Europa. Brussel zal qua financiering 80% van de totale kosten subsidiëren, omdat het hier een Multilandenprogramma betreft.
Wat zal de rol van Nederland zijn binnen het European Green Cities programma?
‘Nederland biedt met The Green City een belangrijk deel van de infrastructuur voor een Europees platform.  Resultaten van relevant wetenschappelijk onderzoek zullen op een meer structurele manier worden gerubriceerd en ontsloten. Er worden jaarlijks symposia georganiseerd waar het bedrijfsleven, wetenschap en vertegenwoordigers van (lokale) overheden voor worden uitgenodigd’.

De Britse steden zijn van oudsher groen, maar het kan altijd beter!

De Groene Stad in gesprek met Henk de Jong, landbouwattaché op de Nederlandse ambassade in Londen
Wat houdt uw werk als landbouwattaché zoal in?
‘Mijn werk is heel divers. Samen met Bas Harbers en Stella van Bemmelen vorm ik de Landbouwafdeling op de ambassade in Londen. Vaak hebben we ook nog een master student als stagiair. Een van onze hoofdtaken is het ondersteunen van bilaterale handelsrelaties. In de praktijk komt dat neer op het helpen van het Nederlandse MKB om zaken te doen in of met het Verenigd Koninkrijk, door het beantwoorden van vragen, door partijen met elkaar in contact te brengen enzovoorts. Een belangrijk onderdeel hiervan is het organiseren van seminars, handelsmissies over en weer, beursdeelnames en netwerkbijeenkomsten. Daarnaast volgen we de ontwikkelingen in het VK (zowel politiek als economisch) en rapporteren daarover aan het ministerie in Den Haag en het MKB via de website www.HollandUKTRade.nl. Overigens houd ik ook de ontwikkelingen in Ierland op landbouw-, agrifood- en sierteeltgebied in de gaten.’
In hoeverre leven de idealen van De Groene Stad binnen het Verenigd Koninkrijk? Wordt de noodzaak tot vergroening gezien?
‘De noodzaak van vergroening wordt gelukkig zeker gezien. Niet alleen omdat groen prettig en mooi is, maar ook omdat het kan helpen bij praktische problemen. Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan afwatering bij hevige regenval. De Britse steden zijn van oudsher behoorlijk groen met veel parken en parkjes. Birmingham heeft bijvoorbeeld de meeste parken van Europa. Maar het kan nog veel beter. Je ziet dat er in de steden allerlei initiatieven ontstaan, vaak op buurtniveau, om lelijke plekken te vergroenen. De andere kant van het verhaal is, dat gemeentes weinig geld beschikbaar hebben voor groenvoorziening. Dat helpt helaas niet en een strategisch overheidsplan op dit gebied ontbreekt ook. De meeste groene initiatieven zijn dus particulier of een combinatie van privaat-publiek.’
Aan wat voor soort initiatieven moeten we dan denken?
Een mooi initiatief vind ik dat van de Royal Horticultural Society. Zij zijn dit jaar een project gestart met als doel het vergroenen van de Engelse voortuintjes. In 2017 willen ze 6000 stenige voortuinen vergroend hebben. En het oude tuindersgilde uit 1345, Worshipful Company of the Gardeners, steunt projecten om meer groen en bloei in de City of London te krijgen. Een andere interessante is een organisatie als CityScapes, die zich inzet om lelijke stukken stad te vergroenen door het aanleggen van met minituinen en groene projecten in combinatie met kunst. Een groot groen project dat internationaal veel aandacht heeft getrokken, zijn de plannen voor een groene brug over de Thames.
In Frankijk is onlangs een wet aangenomen die groene daken op nieuwe gebouwen in commerciële zones verplicht. Gebeurt er in het VK eigenlijk veel op het gebied van dak- en gevelgroen?
Het gebeurt wel, maar (nog) niet op grote schaal. Er is een aantal groene daken en gevels aangelegd, maar helaas blijft het vaak bij prestigeprojecten. Er is hier geen verplichting tot het vergroenen van daken zoals in Frankrijk. Een mooi project op dit gebied, is het bekende warenhuis John Lewis dat een paar jaar geleden een daktuin heeft aan laten leggen op zijn hoofdvestiging: http://www.bbc.com/news/uk-england-london-28667730

Op initiatief van iVerde, het samenwerkingsverband van de Nederlandse groensector, hebben vertegenwoordigers van Nederlandse boomkwekerijen eind juni deelgenomen aan de LAUD-conferentie in Boekarest, waar landschapsarchitecten uit een aantal landen de nieuwste inzichten op het gebied van groene architectuur uitwisselden. Namens iVerde bracht Leon Smet, secretaris van Anthos, de Koninklijke Handelsbond voor Boomkwekerij- en Bolproducten, de ideeën achter De Groene Stad over het voetlicht.
In nauwe samenwerking met de Nederlandse ambassade in de Roemeense hoofdstad kon iVerde tijdens netwerkbijeenkomsten voorafgaand aan de conferentie van LAUD (Landscape Architects and Urban Design) de Nederlandse boomkwekers in contact brengen met (landschaps-)architecten uit onder meer Roemenië, Duitsland en Turkije. De algemene indruk was dat er zeker in Roemenië (22 miljoen inwoners, EU-lid sinds 2007) op dit terrein sprake is van een inhaalslag. Er is veel vraag naar de kennis van groen in relatie tot stedelijke ontwikkeling en naar boomkwekerijproducten die geschikt zijn voor het daar heersende klimaat. In vervolg op een eerdere missie zijn enkele Nederlandse boomkwekerijen al actief op de Roemeense markt.
Anthos onderzoekt op dit moment, in samenwerking met de Nederlandse Ambassade te Boekarest en enkele Nederlandse bedrijven, de mogelijkheden voor een marktverkenning van Roemenië.

‘Hoe vergroenen we onze steden en op welke manier kunnen mensen hier al in hun eigen tuin mee beginnen?’ Dat was het thema van een bijdrage die Egbert Roozen, directeur van branchevereniging VHG en vertegenwoordiger namens De Groene Stad, op woensdag 20 mei 2015 in het Augustijnen klooster in het Vlaamse Gent leverde op een internationale conferentie over ‘nature based solutions’. De conferentie werd georganiseerd door Alter-Net, het Europese netwerk van kennisinstellingen op het gebied van ecosystemen (zoals het Nederlandse Planbureau voor de Leefomgeving) en de Europese Commissie.
Voornaamste doelstelling van de driedaagse conferentie was uitwisseling van kennis en ervaringen op het terrein van de wisselwerking tussen enerzijds natuur en biodiversiteit en Anderzijds stedelijke ontwikkeling. De bijeenkomst vond plaats onder auspiciën van het EU-voorzitterschap dat dit halfjaar wordt bekleed door Letland.
In zijn interventie stelde Egbert Roozen vast dat (gelukkig) zowel in Nederland als ook breder, in Europa, de belangstelling voor het maatschappelijk nut van stedelijk groen toeneemt. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om de aanwezigen (uit vrijwel alle 28 EU-landen) voorbeelden te laten zien van het uit Nederland afkomstige concept ‘de Levende Tuin’.
De Levende Tuin is:
1. Een tuin waar de dieren zich thuisvoelen
2. Een tuin die opgebouwd is uit gerecyclede materialen
3. Een tuin voor vlinders en vogels
4. Een tuin gemaakt van duurzame materialen
5. Een tuin die per saldo direct milieubesparend is

Ook in Bulgarije worden concrete stappen gezet om de ‘Green City filosofie’ te verspreiden. Onlangs werd al de Bulgaarse variant van de internationale website van The Green City gepresenteerd. Daarnaast zal er van 29 t/m 31 mei a.s. een conferentie worden georganiseerd, die geheel in het teken zal staan van mogelijkheden om steden verder te vergroenen.
Op de conferentie in de Bulgaarse hoofdstad Sofia zal Leon Smet namens de stichting iVerde – en daarmee De Groene Stad – present zijn om de Nederlandse ervaringen op dit gebied te delen met Bulgaarse landschapsarchitecten, hoveniers en kwekers. Daarnaast zal de Nederlandse vaste plantenkweker Bert Griffioen, een praktische toelichting geven op praktische toepassing van groenprojecten in de stedelijke omgeving.
De twee Bulgaarse organisaties ‘Union of Landscape Architects of Bulgaria (ULAB) en ‘Bulgarian Association of Ornamental Plants Nurseries’ (BAOPN) hebben onlangs besloten de handen ineen te slaan. De stichting iVerde heeft de afgelopen tijd kennis van het principe ‘De Groene Stad’ overgedragen aan de Bulgaarse collega’s, op basis waarvan binnen Bulgarije de groene ondernemersorganisaties nu gaan samenwerken.
Naast de Bulgaarse minister van Regionale Ontwikkeling Lilyane Pavlova zullen de Nederlandse ambassadeur Tom van Oorschot en de permanent vertegenwoordiger van de EU in Sofia Ognian Zlatov een openingswoord uitspreken.

Vorige maand bracht Henk Raaijmakers, LTO- en tevens iVerde-bestuurslid, een bezoek aan de Chinese steden Nanjing en Shanghai. Hij was daar op uitnodiging van enkele grote Chinese organisaties die zich bezighouden met landschapsarchitectuur en groene stedelijke vernieuwing. Aan de hand van enkele presentaties heeft Raaijmakers de Nederlandse aanpak binnen het kader van de Groene Stad filosofie verder op de kaart gezet in China.
Nanjing
Tijdens de presentatie in Nanjing, die werd bezocht door zo’n 250 stadsplanologen, architecten, designers en andere groene professionals, passeerden de onderwerpen burgerparticipatie, sociale cohesie, luchtverontreiniging, hittestress, waterbuffering en biodiversiteit de revue. Ook sprak Raaijmakers met enkele van de grootste hoveniersbedrijven van Nanjing over het thema dak- en gevelgroen, een trend die op het moment ook in China volop aanslaat. Ook werden attracties bezocht als het door de stad Eindhoven geschonken ‘Van Gogh dorp’, waarin een watermolen, een boerderij en kerk op ware schaal zijn nagebouwd met daar rondom een park met prachtig bloeiende bloembollen.
Shanghai
Vervolgens bracht Raaijmakers een bezoek aan China’s grootste stad: Shanghai, voor een presentatie aan de ‘Shanghai Urban Construction School’ en de ‘Society of Shanghai Landscape Architecture’. Inspirerend bleek een bezoek aan een tuincentrum, gelokaliseerd op de achtste verdieping van een 10.000 m2 groot gebouw, gevuld met showtuinen die waren bedoel om mensen – behorend tot de steeds rijker wordende Chinese bovenlaag- te inspireren meer groen te gebruiken in en rondom hun huizen. Bij een bezoek aan een arboretum met een prachtige ‘Flower Expo 2015’ viel verder de hoge kwaliteit op en het feit dat alles tot in de perfectie leek te zijn uitgewerkt.
Follow-up
Volgens Raaijmakers kan dit bezoek worden gezien als een mooie verdere stap in de Chinees-Nederlandse betrekkingen op groen gebied. De Nederlandse kennis en aanpak met betrekking tot de inzet van groen bij problemen zoals luchtverontreiniging en hittestress, wordt in China dan ook met veel interesse opgenomen en gedeeld. Zo zullen er, naar aanleiding van dit bezoek, een aantal artikelen over de Groene Stad filosofie verschijnen in een Chinees landelijk vakblad en zal er vanuit Nederlandse hoek input en kennis worden geleverd voor een nieuw te ontwikkelen stadswijk van ongeveer 1 miljoen inwoners.