Roe­meen­se archi­tec­ten geïn­te­res­seerd in Neder­land­se boom­kwe­kers

Op ini­ti­a­tief van iVer­de, het samen­wer­kings­ver­band van de Neder­land­se groen­sec­tor, heb­ben ver­te­gen­woor­di­gers van Neder­land­se boom­kwe­ke­rij­en eind juni deel­ge­no­men aan de LAUD-con­fe­ren­tie in Boe­ka­rest, waar land­schaps­ar­chi­tec­ten uit een aan­tal lan­den de nieuw­ste inzich­ten op het gebied van groe­ne archi­tec­tuur uit­wis­sel­den. Namens iVer­de bracht Leon Smet, secre­ta­ris van Anthos, de Konink­lij­ke Han­dels­bond voor Boom­kwe­ke­rij- en Bol­pro­duc­ten, de idee­ën ach­ter De Groe­ne Stad over het voet­licht.
In nau­we samen­wer­king met de Neder­land­se ambas­sa­de in de Roe­meen­se hoofd­stad kon iVer­de tij­dens net­werk­bij­een­kom­sten voor­af­gaand aan de con­fe­ren­tie van LAUD (Lands­ca­pe Archi­tects and Urban Design) de Neder­land­se boom­kwe­kers in con­tact bren­gen met (landschaps-)architecten uit onder meer Roe­me­nië, Duits­land en Tur­kije. De alge­me­ne indruk was dat er zeker in Roe­me­nië (22 mil­joen inwo­ners, EU-lid sinds 2007) op dit ter­rein spra­ke is van een inhaal­slag. Er is veel vraag naar de ken­nis van groen in rela­tie tot ste­de­lij­ke ont­wik­ke­ling en naar boom­kwe­ke­rij­pro­duc­ten die geschikt zijn voor het daar heer­sen­de kli­maat. In ver­volg op een eer­de­re mis­sie zijn enke­le Neder­land­se boom­kwe­ke­rij­en al actief op de Roe­meen­se markt.
Anthos onder­zoekt op dit moment, in samen­wer­king met de Neder­land­se Ambas­sa­de te Boe­ka­rest en enke­le Neder­land­se bedrij­ven, de moge­lijk­he­den voor een markt­ver­ken­ning van Roe­me­nië.