Bul­gaars groen bedrijfs­le­ven omarmt Green City filo­so­fie

Ook in Bul­ga­rije wor­den con­cre­te stap­pen gezet om de ‘Green City filo­so­fie’ te ver­sprei­den. Onlangs werd al de Bul­gaar­se vari­ant van de inter­na­ti­o­na­le web­si­te van The Green City gepre­sen­teerd. Daar­naast zal er van 29 t/m 31 mei a.s. een con­fe­ren­tie wor­den geor­ga­ni­seerd, die geheel in het teken zal staan van moge­lijk­he­den om ste­den ver­der te ver­groe­nen.
Op de con­fe­ren­tie in de Bul­gaar­se hoofd­stad Sofia zal Leon Smet namens de stich­ting iVer­de – en daar­mee De Groe­ne Stad — pre­sent zijn om de Neder­land­se erva­rin­gen op dit gebied te delen met Bul­gaar­se land­schaps­ar­chi­tec­ten, hove­niers en kwe­kers. Daar­naast zal de Neder­land­se vas­te plan­ten­kwe­ker Bert Grif­fi­oen, een prak­ti­sche toe­lich­ting geven op prak­ti­sche toe­pas­sing van groen­pro­jec­ten in de ste­de­lij­ke omge­ving.
De twee Bul­gaar­se orga­ni­sa­ties ‘Union of Lands­ca­pe Archi­tects of Bul­ga­ria (ULAB) en ‘Bul­ga­ri­an Asso­ci­a­ti­on of Orna­men­tal Plants Nur­se­ries’ (BAOPN) heb­ben onlangs beslo­ten de han­den ineen te slaan. De stich­ting iVer­de heeft de afge­lo­pen tijd ken­nis van het prin­ci­pe ‘De Groe­ne Stad’ over­ge­dra­gen aan de Bul­gaar­se collega’s, op basis waar­van bin­nen Bul­ga­rije de groe­ne onder­ne­mers­or­ga­ni­sa­ties nu gaan samen­wer­ken.
Naast de Bul­gaar­se minis­ter van Regi­o­na­le Ont­wik­ke­ling Lily­a­ne Pav­lo­va zul­len de Neder­land­se ambas­sa­deur Tom van Oor­schot en de per­ma­nent ver­te­gen­woor­di­ger van de EU in Sofia Ogni­an Zla­tov een ope­nings­woord uit­spre­ken.