Groe­ne Stad filo­so­fie slaat ook aan in Chi­na

Vori­ge maand bracht Henk Raaij­ma­kers, LTO- en tevens iVer­de-bestuurs­lid, een bezoek aan de Chi­ne­se ste­den Nan­jing en Shang­hai. Hij was daar op uit­no­di­ging van enke­le gro­te Chi­ne­se orga­ni­sa­ties die zich bezig­hou­den met land­schaps­ar­chi­tec­tuur en groe­ne ste­de­lij­ke ver­nieu­wing. Aan de hand van enke­le pre­sen­ta­ties heeft Raaij­ma­kers de Neder­land­se aan­pak bin­nen het kader van de Groe­ne Stad filo­so­fie ver­der op de kaart gezet in Chi­na.
Nan­jing
Tij­dens de pre­sen­ta­tie in Nan­jing, die werd bezocht door zo’n 250 stads­pla­no­lo­gen, archi­tec­ten, desig­ners en ande­re groe­ne pro­fes­si­o­nals, pas­seer­den de onder­wer­pen bur­ger­par­ti­ci­pa­tie, soci­a­le cohe­sie, lucht­ver­ont­rei­ni­ging, hit­te­stress, water­buf­fe­ring en bio­di­ver­si­teit de revue. Ook sprak Raaij­ma­kers met enke­le van de groot­ste hove­niers­be­drij­ven van Nan­jing over het the­ma dak- en gevel­groen, een trend die op het moment ook in Chi­na vol­op aan­slaat. Ook wer­den attrac­ties bezocht als het door de stad Eind­ho­ven geschon­ken ‘Van Gogh dorp’, waar­in een water­mo­len, een boer­de­rij en kerk op ware schaal zijn nage­bouwd met daar rond­om een park met prach­tig bloei­en­de bloem­bol­len.
Shang­hai
Ver­vol­gens bracht Raaij­ma­kers een bezoek aan China’s groot­ste stad: Shang­hai, voor een pre­sen­ta­tie aan de ‘Shang­hai Urban Con­struc­ti­on School’ en de ‘Soci­e­ty of Shang­hai Lands­ca­pe Archi­tec­tu­re’. Inspi­re­rend bleek een bezoek aan een tuin­cen­trum, gelo­ka­li­seerd op de acht­ste ver­die­ping van een 10.000 m² groot gebouw, gevuld met show­tui­nen die waren bedoel om men­sen – beho­rend tot de steeds rij­ker wor­den­de Chi­ne­se boven­laag- te inspi­re­ren meer groen te gebrui­ken in en rond­om hun hui­zen. Bij een bezoek aan een arbo­re­tum met een prach­ti­ge ‘Flo­wer Expo 2015’ viel ver­der de hoge kwa­li­teit op en het feit dat alles tot in de per­fec­tie leek te zijn uit­ge­werkt.
Fol­low-up
Vol­gens Raaij­ma­kers kan dit bezoek wor­den gezien als een mooie ver­de­re stap in de Chi­nees-Neder­land­se betrek­kin­gen op groen gebied. De Neder­land­se ken­nis en aan­pak met betrek­king tot de inzet van groen bij pro­ble­men zoals lucht­ver­ont­rei­ni­ging en hit­te­stress, wordt in Chi­na dan ook met veel inte­res­se opge­no­men en gedeeld. Zo zul­len er, naar aan­lei­ding van dit bezoek, een aan­tal arti­ke­len over de Groe­ne Stad filo­so­fie ver­schij­nen in een Chi­nees lan­de­lijk vak­blad en zal er van­uit Neder­land­se hoek input en ken­nis wor­den gele­verd voor een nieuw te ont­wik­ke­len stads­wijk van onge­veer 1 mil­joen inwo­ners.