Amster­dam Zuid sub­si­di­eert groe­ne daken struc­tu­reel

In de begro­ting van 2012 heeft de deel­raad Stads­deel Zuid van Amster­dam beslo­ten struc­tu­reel geld beschik­baar te stel­len voor het subsidiëren van groe­ne daken. Daar­mee is er niet alleen dit jaar sub­si­die, maar ook in 2013 en 2014. De voor­waar­den blij­ven voor­lo­pig nog gelijk aan voor­gaan­de jaren:  maxi­maal de helft van de aan­leg­kos­ten voor een […]

Gemeen­te Rot­ter­dam sub­si­di­eert groe­ne daken op Maas­stad zie­ken­huis

Voor de aan­leg van zeven groe­ne daken heeft het Maas­stad zie­ken­huis van de gemeen­te Rot­ter­dam sub­si­die gekre­gen. De groe­ne daken, die een opper­vlak­te meten van 3300 m², zijn aan­ge­legd op de lage­re delen van het nieu­we zie­ken­huis aan de Maas­stad­weg 21. De daken zijn bedekt met ver­schil­len­de soor­ten vet­plant­jes, krui­den en mos­sen. Groe­ne daken zor­gen […]

Pro­vin­cie Gel­der­land sub­si­di­eert aan­leg groe­ne speel­plek

Gede­pu­teer­de Sta­ten van de pro­vin­cie Gel­der­land subsidiëren de aan­leg van de groe­ne speel­plek ‘Cool Natu­re’ in Arn­hem met 70.000 euro. Dit is een natuur­lij­ke plek waar kin­de­ren wor­den uit­ge­no­digd om te spe­len en bewe­gen, omdat steeds meer kin­de­ren bin­nen ach­ter de com­pu­ter en voor de tv zit­ten. Bui­ten­spe­len is niet meer van­zelf­spre­kend.    Het pro­ject ‘Cool […]

Gemeen­te Leeu­war­den sub­si­di­eert groe­ne daken

Sinds mei 2009 geeft de gemeen­te Leeu­war­den sub­si­die voor de aan­leg van groe­ne daken. De Frie­se gemeen­te sti­mu­leert alleen exten­sie­ve groe­ne daken (mos­sen, vet­plan­ten en krui­den), omdat deze daken min­der onder­houd ver­lan­gen.Daar­naast is de belas­ting van exten­sie­ve daken gerin­ger dan bij inten­sie­ve groe­ne daken. Een ander voor­deel is dat de dak­con­struc­tie in de mees­te geval­len […]

Den Haag sub­si­di­eert aan­leg groe­ne daken

Van­af 1 juni 2009 kun­nen bewo­ners en klei­ne orga­ni­sa­ties uit Den Haag sub­si­die aan­vra­gen voor het aan­leg­gen van een groen dak. Het col­le­ge van B&W heeft hier­voor een bedrag van € 350.000 per jaar beschik­baar gesteld voor een peri­o­de van twee jaar. € 25 sub­si­die per vier­kan­te meterEige­na­ren van hui­zen en gebou­wen komen in aan­mer­king […]

Gemeen­te Rot­ter­dam sub­si­di­eert groe­ne daken

De gemeen­te wil Rot­ter­dam­mers sti­mu­le­ren om groe­ne daken aan te leg­gen en gaat zelf ook een aan­tal gemeen­te­lij­ke gebou­wen voor­zien van een groen dak. Hier­voor heeft Gemeen­te­wer­ken Rot­ter­dam het pro­gram­ma Groe­ne Daken opge­zet. Rot­ter­dam stelt per direct een half mil­joen euro sub­si­die beschik­baar voor de aan­leg van groe­ne daken. Par­ti­cu­lie­ren met een plat dak kun­nen […]