Gemeen­te Rot­ter­dam sub­si­di­eert groe­ne daken

De gemeen­te wil Rot­ter­dam­mers sti­mu­le­ren om groe­ne daken aan te leg­gen en gaat zelf ook een aan­tal gemeen­te­lij­ke gebou­wen voor­zien van een groen dak. Hier­voor heeft Gemeen­te­wer­ken Rot­ter­dam het pro­gram­ma Groe­ne Daken opge­zet. Rot­ter­dam stelt per direct een half mil­joen euro sub­si­die beschik­baar voor de aan­leg van groe­ne daken. Par­ti­cu­lie­ren met een plat dak kun­nen een bedrag van €25 per m2 ver­goed krij­gen.

Het groe­ne dak moet wel min­stens 40 m² groot wor­den. Bedrij­ven kun­nen in aan­mer­king komen voor een ver­goe­ding van 50 pro­cent van de aan­leg­kos­ten van een groen dak, met een maxi­mum tot €25 per m2.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Down­load hier meer infor­ma­tie
Down­load hier de fol­der
Lees hier het arti­kel ver­sche­nen in de Volks­krant

Ook inte­res­sant:
Groe­ne daken,daktuin, Rot­ter­dam

Bron:
Gemeen­te Rot­ter­dam
Groen­jaar Rot­ter­dam