Den Haag sub­si­di­eert aan­leg groe­ne daken

Van­af 1 juni 2009 kun­nen bewo­ners en klei­ne orga­ni­sa­ties uit Den Haag sub­si­die aan­vra­gen voor het aan­leg­gen van een groen dak.

Het col­le­ge van B&W heeft hier­voor een bedrag van € 350.000 per jaar beschik­baar gesteld voor een peri­o­de van twee jaar.

€ 25 sub­si­die per vier­kan­te meter
Eige­na­ren van hui­zen en gebou­wen komen in aan­mer­king voor € 25 sub­si­die per vier­kan­te meter groen dak, tot een maxi­mum­be­drag van € 20.000.

Met deze sub­si­die wil de gemeen­te Den Haag haar bewo­ners sti­mu­le­ren om bij te dra­gen aan een groe­ne en ener­gie­zui­ni­ge stad.

Bron:
Den Haag groen­jaar