Gemeen­te Rot­ter­dam sub­si­di­eert groe­ne daken op Maas­stad zie­ken­huis

Voor de aan­leg van zeven groe­ne daken heeft het Maas­stad zie­ken­huis van de gemeen­te Rot­ter­dam sub­si­die gekre­gen. De groe­ne daken, die een opper­vlak­te meten van 3300 m², zijn aan­ge­legd op de lage­re delen van het nieu­we zie­ken­huis aan de Maas­stad­weg 21. De daken zijn bedekt met ver­schil­len­de soor­ten vet­plant­jes, krui­den en mos­sen.

Groe­ne daken zor­gen voor een bete­re iso­la­tie, een bete­re opvang van regen­wa­ter en voor een lan­ge­re levens­duur van het dak. Voor het Maas­stad Zie­ken­huis is het ech­ter min­stens zo belang­rijk dat groe­ne daken er mooi uit­zien. Veel patiëntenkamers kij­ken uit op de lager gele­gen daken, en wat er mooi uit­ziet, geeft een beter gevoel. Patiënten knap­pen daar­door snel­ler op en kun­nen snel­ler naar huis.
De groe­ne daken zijn nu al te bewon­de­ren.

Genie­ten van groen
De pro­ject­groep die de bouw van het zie­ken­huis leidt, heeft de daken al begin dit jaar laten inzaai­en zodat patiënten van­af 1 maart 2011 direct al kun­nen genie­ten van het groen.
De sub­si­die is aan­ge­vraagd en toe­ge­kend aan de stich­ting Vrien­den Maas­stad Zie­ken­huis. Deze stich­ting zet zich al enke­le jaren in om fond­sen te wer­ven voor de inrich­ting van het zie­ken­huis. Zo zamelt de stich­ting onder ande­re geld in voor een kind­vrien­de­lij­ke inrich­ting van de poli­kli­nie­ken en voor de bekos­ti­ging van vijf prach­ti­ge bin­nen­tui­nen.

Klik hier voor meer infor­ma­tie »

Bron:
Maas­stad Zie­ken­huis