Utrecht plant 89 bij­vrien­de­lij­ke bomen en 960 bij­vrien­de­lij­ke strui­ken

In het jaar van de bij plant de gemeen­te Utrecht dit jaar nog 89 bij­vrien­de­lij­ke bomen en 960 bij­vrien­de­lij­ke strui­ken. Het jaar 2012 is lan­de­lijk uit­ge­roe­pen tot het ‘Jaar van de Bij’. Daar­om heeft gemeen­te dit jaar diver­se acti­vi­tei­ten geor­ga­ni­seerd om bewo­ners bewust te maken van het nut van de bij. Bio­di­ver­si­teit sti­mu­le­renDe gemeen­te Utrecht […]

1250 nieu­we bomen en strui­ken voor Bel­gisch natuur­ge­bied

In het kader van de Dag van de Natuur plant­te Natuur­punt Ant­wer­pen Noord in samen­wer­king met het gemeen­te­be­stuur zater­dag 1250 nieu­we strui­ken en bomen aan in natuur­ge­bied Het Rood. ‘De slo­gan van de Dag van de Natuur is dit jaar Werk mee aan bio­di­ver­si­teit in je buurt! Het beheer in Het Rood staat in het […]

Scouts Die­pen­daal plan­ten 300 bomen en strui­ken

De scouts van Die­pen­daal namen afge­lo­pen jaar deel aan de wed­strijd ‘Speelgroen’ van het depar­te­ment Leef­mi­li­eu, Natuur en Ener­gie van de Vlaam­se mili­eu­ad­mi­ni­stra­tie. Hun pro­ject voor de her­be­plan­ting van de scout­s­ter­rei­nen werd gese­lec­teerd voor uit­voe­ring. De scouts­le­den plant­ten zater­dag de eer­ste van de 300 bomen en strui­ken. Het pro­ject ‘Speel­groen’ zorg­de voor pro­fes­si­o­neel advies bij […]

Waar­de van strui­ken en hees­ters wordt zwaar onder­schat in Rot­ter­dam

De Rot­ter­dam­se deel­ge­meen­te Char­lois begon een aan­tal weken gele­den met het op gro­te schaal rooi­en van strui­ken en hees­ters om de onder­houds­kos­ten van het open­baar groen  in de wijk te druk­ken. Samen met de bewo­ners van Char­lois schreef het Rot­ter­dams Mili­eu­cen­trum (RMC) een brief aan de deel­ge­meen­te Char­lois met het ver­zoek de rooi­werk­zaam­he­den te beëindigen. […]

Water­schap Zeeuw­se Eilan­den plant 1.188 bomen en 24.000 strui­ken

Deze week start het water­schap Zeeuw­se Eilan­den de jaar­lijk­se plant- en rooi­werk­zaam­he­den in het bui­ten­ge­bied. Komend voor­jaar plant het water­schap ruim 1.188 jon­ge bomen en zo’n 24.000 strui­ken langs de pol­der­we­gen in het water­schaps­ge­bied boven de Wes­ter­schel­de. Daar waar beplan­ting ver­dwijnt, komt later weer nieuw groen terug. Om de beplan­ting van het water­schap gezond en […]

Water­schap Zeeuws-Vlaan­de­ren plant bomen en strui­ken

De komen­de win­ter plant het water­schap een groot aan­tal bomen en strui­ken op diver­se plaat­sen in Zeeuws-Vlaan­­de­­ren. In Nieuw­vliet zul­len 101 essen wor­den aan­ge­plant. Aan de Mag­da­lenadijk in Bier­vliet 59 stuks popu­lie­ren en aan de Sas­dijk in Axel komen 8.000 stuks bos­plant­soen. Ook in West­dor­pe vin­den plant­werk­zaam­he­den plaats. Hier wor­den 160 iepen terug­ge­plant voor de […]