Berichten

In het jaar van de bij plant de gemeente Utrecht dit jaar nog 89 bijvriendelijke bomen en 960 bijvriendelijke struiken.

Het jaar 2012 is landelijk uitgeroepen tot het ‘Jaar van de Bij’. Daarom heeft gemeente dit jaar diverse activiteiten georganiseerd om bewoners bewust te maken van het nut van de bij.

Biodiversiteit stimuleren
De gemeente Utrecht zet zich in voor bijen en andere insecten om de biodiversiteit in de stad te stimuleren. Bijen zijn belangrijk voor de bestuiving van bijvoorbeeld de fruitbomen in Leidsche Rijn, de kastanjes in Zuilen en de aardbeienplanten in de moestuin in Lunetten. De bloemen van de bomen en planten die dit jaar nog worden geplant,  zijn zeer geschikt als voedselvoorziening voor bijen.

Stad is een belangrijke plek
De stad is met zijn grote variatie aan bloemen en planten een belangrijke plek voor bijen. Belangrijker zelfs dan de landbouwgebieden om de stad. Door bijvoorbeeld bermen minder vaak te maaien, bijvriendelijke bloemen te zaaien of plekken te maken waar ze kunnen wonen, kunnen we de overlevingskans van bijen vergroten.

Op de boompalen van de bijvriendelijke bomen wordt een metalen plaatje bevestigd met een verwijzing naar ‘het Jaar van de Bij’.

Meer informatie

Bronnen:
Gemeente Utrecht en Dichtbij.nl

 

In het kader van de Dag van de Natuur plantte Natuurpunt Antwerpen Noord in samenwerking met het gemeentebestuur zaterdag 1250 nieuwe struiken en bomen aan in natuurgebied Het Rood.

‘De slogan van de Dag van de Natuur is dit jaar Werk mee aan biodiversiteit in je buurt! Het beheer in Het Rood staat in het teken van de eikenpage, een prachtige kleine vlinder die in de kruinen van zomereiken rondfladdert. Om het gebied nog aantrekkelijker te maken voor de eikenpage, worden vandaag met hoofdzakelijk meidoornhagen aangeplant onder de centrale bomenrij in het grasland’, stelt schepen van milieu Frederic van Haaren.

Klik hier voor meer informatie »

Bron:
Het Nieuwsblad

Foto:
Natuurpunt.be

De scouts van Diependaal namen afgelopen jaar deel aan de wedstrijd ‘Speelgroen’ van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse milieuadministratie. Hun project voor de herbeplanting van de scoutsterreinen werd geselecteerd voor uitvoering. De scoutsleden plantten zaterdag de eerste van de 300 bomen en struiken.

Het project ‘Speelgroen’ zorgde voor professioneel advies bij het herbeplanten van de scoutsterreinen. Deze deskundigen beslisten ook dat de bestaande bomen moesten gerooid worden wegens te oud en te gevaarlijk. Dat lastige werk werd een week geleden uitgevoerd.

Zaterdag werden de nieuwe bomen en struiken geplant. Het merendeel van deze planten zijn inheemse soorten. Binnen enkele jaren zullen de struiken een groen scherm vormen en de lege plek aan de scoutslokalen opvullen.

Bron:
Nieuwsblad

 

De Rotterdamse deelgemeente Charlois begon een aantal weken geleden met het op grote schaal rooien van struiken en heesters om de onderhoudskosten van het openbaar groen  in de wijk te drukken. Samen met de bewoners van Charlois schreef het Rotterdams Milieucentrum (RMC) een brief aan de deelgemeente Charlois met het verzoek de rooiwerkzaamheden te beëindigen.

In de brief werd onder meer aangegeven dat struiken en heesters een grote natuurwaarden hebben en dat ze voedsel en schuilgelegenheid geven aan vogels en kleine zoogdieren, zoals egels. Ook insecten hebben veel baat bij aanwezigheid van struiken. Denk hierbij aan de nectar uit de bloemen waar vlinders en bijen dankbaar gebruik van maken. De heesters en struiken hebben dus niet alleen een sierwaarde. De beplanting zorgt voor afwisseling in het vaak eentonige groen in de stad.

Bewoners in actie
Om te voorkomen dat alle heesters en struiken werden verwijderd, namen diverse bewoners het initiatief om de rooiwerkzaamheden te stoppen. Op een aantal plekken was dan ook duidelijk te zien dat het rooien van struiken was onderbroken. Deze plantvakken bestaan nu voor een deel uit struiken en voor een deel uit omgewoelde kale aarde.

Alle deelgemeenten ontvangen brief
Het RMC heeft alle deelgemeenten (met een brief) verzocht om zich te beraden voordat de spade de grond in gaat en een kaalslag wordt veroorzaakt. Ook werd in de brief de waarde van heesters en struiken benadrukt. De verschillende deelgemeenten  hebben aangegeven dat zij de adviezen meenemen in beleid en uitvoering.

Vogels op Zuid
De groep Vogels op Zuid, die zich met name inzet voor verbetering van de leefomgeving van vogels in Rotterdam-Zuid, heeft op haar website ook aandacht besteed aan deze kwestie, zie ‘Vogel gevlogen op Charlois’ »

Wat vindt u hiervan? Reageer op het forum van De Groene Stad »

Bron:
Rotterdams Milieucentrum

 

Deze week start het waterschap Zeeuwse Eilanden de jaarlijkse plant- en rooiwerkzaamheden in het buitengebied. Komend voorjaar plant het waterschap ruim 1.188 jonge bomen en zo’n 24.000 struiken langs de polderwegen in het waterschapsgebied boven de Westerschelde. Daar waar beplanting verdwijnt, komt later weer nieuw groen terug.

Om de beplanting van het waterschap gezond en veilig te houden, is het belangrijk om oude en zieke beplanting te verwijderen. Komende tijd verdwijnen 627 oude en zieke bomen. Deze bomen kunnen namelijk een gevaar opleveren voor het verkeer als takken of zelfs hele bomen op de weg waaien. Zieke bomen op dijken kunnen de veiligheid van de dijk aantasten.

Assortiment
Het assortiment struiken bestaat uit veldesdoorn, kornoelje, kardinaalmuts, liguster, geoorde wilg, boswilg, hondsroos, egelantier, gelderse roos, hazelaar en haagbeuk. Het bomenassortiment bestaat uit populieren, essen, wilgen, esdoorns, walnoten, linden, abelen en eiken. Er is enkele jaren geleden een proef gedaan met het aanplanten van de steel-iep, die waarschijnlijk resistent is tegen de iepziekte. Tot nu toe zijn de resultaten positief, want deze nieuwe iepen vertonen nog geen verschijnselen van iepziekte. De proef met iepen uit Amerika zal wegens succes verder worden voortgezet.

Lees hier het volledige bericht »

Bron:
Waterschap Zeeuwse Eilanden 
 

De komende winter plant het waterschap een groot aantal bomen en struiken op diverse plaatsen in Zeeuws-Vlaanderen.

In Nieuwvliet zullen 101 essen worden aangeplant. Aan de Magdalenadijk in Biervliet 59 stuks populieren en aan de Sasdijk in Axel komen 8.000 stuks bosplantsoen. Ook in Westdorpe vinden plantwerkzaamheden plaats. Hier worden 160 iepen teruggeplant voor de populieren die daar eind november zijn gerooid.

Economische impuls
De plantwerkzaamheden aan de Nieuwenhovendijk en Magdalenadijk worden uitgevoerd om een economische impuls te geven aan het bedrijfsleven. De beide locaties waren al voorzien in de Groenbeleidsvisie van het waterschap, maar zijn in de tijd naar voren gehaald.

Voor alle locaties geldt dat de bomen en struiken die nu aangeplant worden dienen als compensatie voor in het verleden op andere plaatsen gerooide beplantingen.

Beplanting afstemmen op omgeving
Om de beplanting van het waterschap gezond en veilig te houden is het belangrijk om oude en zieke beplanting te verwijderen. Het beleid van het waterschap is erop gericht om de weg- en dijkbeplantingen af te stemmen op de ruimtelijke opbouw en de inpolderinggeschiedenis van de omgeving. Ook spelen ecologische, verkeerstechnische en beheeraspecten een belangrijke rol. Uitgangspunt is dat het huidige groenareaal behouden blijft. Gerooide beplantingen worden in eerste instantie op dezelfde plaats gecompenseerd. Als dit niet gewenst is of niet kan, wordt op een andere locatie herplant.

Bron:
Waterschap Zeeuws-Vlaanderen