Utrecht plant 89 bij­vrien­de­lij­ke bomen en 960 bij­vrien­de­lij­ke strui­ken

In het jaar van de bij plant de gemeen­te Utrecht dit jaar nog 89 bij­vrien­de­lij­ke bomen en 960 bij­vrien­de­lij­ke strui­ken.

Het jaar 2012 is lan­de­lijk uit­ge­roe­pen tot het ‘Jaar van de Bij’. Daar­om heeft gemeen­te dit jaar diver­se acti­vi­tei­ten geor­ga­ni­seerd om bewo­ners bewust te maken van het nut van de bij.

Bio­di­ver­si­teit sti­mu­le­ren
De gemeen­te Utrecht zet zich in voor bij­en en ande­re insec­ten om de bio­di­ver­si­teit in de stad te sti­mu­le­ren. Bij­en zijn belang­rijk voor de bestui­ving van bij­voor­beeld de fruit­bo­men in Leid­sche Rijn, de kas­tan­jes in Zui­len en de aard­bei­en­plan­ten in de moes­tuin in Lunet­ten. De bloe­men van de bomen en plan­ten die dit jaar nog wor­den geplant,  zijn zeer geschikt als voed­sel­voor­zie­ning voor bij­en.

Stad is een belang­rij­ke plek
De stad is met zijn gro­te vari­a­tie aan bloe­men en plan­ten een belang­rij­ke plek voor bij­en. Belang­rij­ker zelfs dan de land­bouw­ge­bie­den om de stad. Door bij­voor­beeld ber­men min­der vaak te maai­en, bij­vrien­de­lij­ke bloe­men te zaai­en of plek­ken te maken waar ze kun­nen wonen, kun­nen we de over­le­vings­kans van bij­en ver­gro­ten.

Op de boom­pa­len van de bij­vrien­de­lij­ke bomen wordt een meta­len plaat­je beves­tigd met een ver­wij­zing naar ‘het Jaar van de Bij’.

Meer infor­ma­tie

Bron­nen:
Gemeen­te Utrecht en Dichtbij.nl