Water­schap Zeeuw­se Eilan­den plant 1.188 bomen en 24.000 strui­ken

Deze week start het water­schap Zeeuw­se Eilan­den de jaar­lijk­se plant- en rooi­werk­zaam­he­den in het bui­ten­ge­bied. Komend voor­jaar plant het water­schap ruim 1.188 jon­ge bomen en zo’n 24.000 strui­ken langs de pol­der­we­gen in het water­schaps­ge­bied boven de Wes­ter­schel­de. Daar waar beplan­ting ver­dwijnt, komt later weer nieuw groen terug.

Om de beplan­ting van het water­schap gezond en vei­lig te hou­den, is het belang­rijk om oude en zie­ke beplan­ting te ver­wij­de­ren. Komen­de tijd ver­dwij­nen 627 oude en zie­ke bomen. Deze bomen kun­nen name­lijk een gevaar ople­ve­ren voor het ver­keer als tak­ken of zelfs hele bomen op de weg waai­en. Zie­ke bomen op dij­ken kun­nen de vei­lig­heid van de dijk aan­tas­ten.

Assor­ti­ment
Het assor­ti­ment strui­ken bestaat uit vel­des­doorn, kor­noel­je, kar­di­naal­muts, ligus­ter, geoor­de wilg, bos­wilg, honds­roos, ege­lan­tier, gel­der­se roos, haze­laar en haag­beuk. Het bome­nas­sor­ti­ment bestaat uit popu­lie­ren, essen, wil­gen, esdoorns, wal­no­ten, lin­den, abe­len en eiken. Er is enke­le jaren gele­den een proef gedaan met het aan­plan­ten van de steel-iep, die waar­schijn­lijk resis­tent is tegen de iep­ziek­te. Tot nu toe zijn de resul­ta­ten posi­tief, want deze nieu­we iepen ver­to­nen nog geen ver­schijn­se­len van iep­ziek­te. De proef met iepen uit Ame­ri­ka zal wegens suc­ces ver­der wor­den voort­ge­zet.

Lees hier het vol­le­di­ge bericht »

Bron:
Water­schap Zeeuw­se Eilan­den