Scouts Die­pen­daal plan­ten 300 bomen en strui­ken

De scouts van Die­pen­daal namen afge­lo­pen jaar deel aan de wed­strijd ‘Speelgroen’ van het depar­te­ment Leef­mi­li­eu, Natuur en Ener­gie van de Vlaam­se mili­eu­ad­mi­ni­stra­tie. Hun pro­ject voor de her­be­plan­ting van de scout­s­ter­rei­nen werd gese­lec­teerd voor uit­voe­ring. De scouts­le­den plant­ten zater­dag de eer­ste van de 300 bomen en strui­ken.

Het pro­ject ‘Speel­groen’ zorg­de voor pro­fes­si­o­neel advies bij het her­be­plan­ten van de scout­s­ter­rei­nen. Deze des­kun­di­gen beslis­ten ook dat de bestaan­de bomen moesten gerooid wor­den wegens te oud en te gevaar­lijk. Dat las­ti­ge werk werd een week gele­den uit­ge­voerd.

Zater­dag wer­den de nieu­we bomen en strui­ken geplant. Het meren­deel van deze plan­ten zijn inheem­se soor­ten. Bin­nen enke­le jaren zul­len de strui­ken een groen scherm vor­men en de lege plek aan de scout­slo­ka­len opvul­len.

Bron:
Nieuws­blad