Waar­de van strui­ken en hees­ters wordt zwaar onder­schat in Rot­ter­dam

De Rot­ter­dam­se deel­ge­meen­te Char­lois begon een aan­tal weken gele­den met het op gro­te schaal rooi­en van strui­ken en hees­ters om de onder­houds­kos­ten van het open­baar groen  in de wijk te druk­ken. Samen met de bewo­ners van Char­lois schreef het Rot­ter­dams Mili­eu­cen­trum (RMC) een brief aan de deel­ge­meen­te Char­lois met het ver­zoek de rooi­werk­zaam­he­den te beëindigen.

In de brief werd onder meer aan­ge­ge­ven dat strui­ken en hees­ters een gro­te natuur­waar­den heb­ben en dat ze voed­sel en schuil­ge­le­gen­heid geven aan vogels en klei­ne zoog­die­ren, zoals egels. Ook insec­ten heb­ben veel baat bij aan­we­zig­heid van strui­ken. Denk hier­bij aan de nec­tar uit de bloe­men waar vlin­ders en bij­en dank­baar gebruik van maken. De hees­ters en strui­ken heb­ben dus niet alleen een sier­waar­de. De beplan­ting zorgt voor afwis­se­ling in het vaak een­to­ni­ge groen in de stad.

Bewo­ners in actie
Om te voor­ko­men dat alle hees­ters en strui­ken wer­den ver­wij­derd, namen diver­se bewo­ners het ini­ti­a­tief om de rooi­werk­zaam­he­den te stop­pen. Op een aan­tal plek­ken was dan ook dui­de­lijk te zien dat het rooi­en van strui­ken was onder­bro­ken. Deze plant­vak­ken bestaan nu voor een deel uit strui­ken en voor een deel uit omge­woel­de kale aar­de.

Alle deel­ge­meen­ten ont­van­gen brief
Het RMC heeft alle deel­ge­meen­ten (met een brief) ver­zocht om zich te bera­den voor­dat de spa­de de grond in gaat en een kaal­slag wordt ver­oor­zaakt. Ook werd in de brief de waar­de van hees­ters en strui­ken bena­drukt. De ver­schil­len­de deel­ge­meen­ten  heb­ben aan­ge­ge­ven dat zij de advie­zen mee­ne­men in beleid en uit­voe­ring.

Vogels op Zuid
De groep Vogels op Zuid, die zich met name inzet voor ver­be­te­ring van de leef­om­ge­ving van vogels in Rot­ter­dam-Zuid, heeft op haar web­si­te ook aan­dacht besteed aan deze kwes­tie, zie ‘Vogel gevlo­gen op Char­loi­s’ »

Wat vindt u hier­van? Rea­geer op het forum van De Groe­ne Stad »

Bron:
Rot­ter­dams Mili­eu­cen­trum