Water­schap Zeeuws-Vlaan­de­ren plant bomen en strui­ken

De komen­de win­ter plant het water­schap een groot aan­tal bomen en strui­ken op diver­se plaat­sen in Zeeuws-Vlaan­de­ren.

In Nieuw­vliet zul­len 101 essen wor­den aan­ge­plant. Aan de Mag­da­lenadijk in Bier­vliet 59 stuks popu­lie­ren en aan de Sas­dijk in Axel komen 8.000 stuks bos­plant­soen. Ook in West­dor­pe vin­den plant­werk­zaam­he­den plaats. Hier wor­den 160 iepen terug­ge­plant voor de popu­lie­ren die daar eind novem­ber zijn gerooid.

Eco­no­mi­sche impuls
De plant­werk­zaam­he­den aan de Nieu­wen­ho­ven­dijk en Mag­da­lenadijk wor­den uit­ge­voerd om een eco­no­mi­sche impuls te geven aan het bedrijfs­le­ven. De bei­de loca­ties waren al voor­zien in de Groen­be­leids­vi­sie van het water­schap, maar zijn in de tijd naar voren gehaald.

Voor alle loca­ties geldt dat de bomen en strui­ken die nu aan­ge­plant wor­den die­nen als com­pen­sa­tie voor in het ver­le­den op ande­re plaat­sen gerooi­de beplan­tin­gen.

Beplan­ting afstem­men op omge­ving
Om de beplan­ting van het water­schap gezond en vei­lig te hou­den is het belang­rijk om oude en zie­ke beplan­ting te ver­wij­de­ren. Het beleid van het water­schap is erop gericht om de weg- en dijk­be­plan­tin­gen af te stem­men op de ruim­te­lij­ke opbouw en de inpol­de­ring­ge­schie­de­nis van de omge­ving. Ook spe­len eco­lo­gi­sche, ver­keers­tech­ni­sche en beheer­as­pec­ten een belang­rij­ke rol. Uit­gangs­punt is dat het hui­di­ge groe­n­are­aal behou­den blijft. Gerooi­de beplan­tin­gen wor­den in eer­ste instan­tie op dezelf­de plaats gecom­pen­seerd. Als dit niet gewenst is of niet kan, wordt op een ande­re loca­tie her­plant.

Bron:
Water­schap Zeeuws-Vlaan­de­ren