1250 nieu­we bomen en strui­ken voor Bel­gisch natuur­ge­bied

In het kader van de Dag van de Natuur plant­te Natuur­punt Ant­wer­pen Noord in samen­wer­king met het gemeen­te­be­stuur zater­dag 1250 nieu­we strui­ken en bomen aan in natuur­ge­bied Het Rood.

‘De slo­gan van de Dag van de Natuur is dit jaar Werk mee aan bio­di­ver­si­teit in je buurt! Het beheer in Het Rood staat in het teken van de eiken­pa­ge, een prach­ti­ge klei­ne vlin­der die in de krui­nen van zomer­ei­ken rond­flad­dert. Om het gebied nog aan­trek­ke­lij­ker te maken voor de eiken­pa­ge, wor­den van­daag met hoofd­za­ke­lijk mei­doorn­ha­gen aan­ge­plant onder de cen­tra­le bomen­rij in het gras­land’, stelt sche­pen van mili­eu Fre­de­ric van Haaren.

Klik hier voor meer infor­ma­tie »

Bron:
Het Nieuws­blad

Foto:
Natuurpunt.be