Berichten

In het kader van het onderzoeksprogramma Climate Proof Cities hebben onderzoekers van TNO en Wageningen Universiteit voor het eerst de stedelijke hitte-eilanden van Nederland in een kaart gevat. Het stedelijk hitte-eiland is het fenomeen dat het stedelijk gebied warmer is dan het omringende gebied.
Climate Proof Cities is onderdeel van het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat. Meer informatie over het project ‘De stedelijke hitte-eilanden van Nederland in kaart gebracht’ , vindt u hier
Ruimtelijke strategie voor klimaatadaptatie
De kaarten bij dit project zijn gemaakt op basis van satellietbeelden. En ondanks dat we in Nederland geen megasteden kennen, laten de beelden zien dat elke stad in Nederland te maken heeft met een stedelijk hitte-eiland effect. Deze hitte-eilanden kunnen ook nadelige effecten hebben, zoals gevaar voor de volksgezondheid, verdroging van groen, oplopend energieverbruik en afname van de productiviteit van werknemers. Dit vormt een interessante basis voor het formuleren van een ruimtelijke strategie voor klimaatadaptatie. De hitte viel deze zomer mee, maar velen hebben de hete zomers van 2006 en 2003 nog op het netvlies staan. Deze verschijnselen hebben effecten op de leefbaarheid en de economie van ons land en duidt er op dat klimaatbestendig inrichten van ons land niet meer alleen een taak is voor waterbeheerders, maar steeds meer ook van de ruimtelijke ordenaar en/of ontwerper.
Nirov | Platform31 en het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat onderkennen bovenstaand verschijnsel en werken samen aan een nieuwe cursus om ruimtelijke planners en ontwerpers inzicht te geven in de ruimtelijke effecten van klimaatverandering en het maken van een ruimtelijke strategie voor klimaatadaptatie. Wilt u meer weten over het ‘hoe en waarom’ van een ruimtelijke strategie voor klimaatadaptatie, kom dan op 22 november naar deze cursus.
Lees ook:

Bron:
Nirov | Platform31

Plant Publicity Holland gaat samen met het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I), de International Association of Horticultural Producers (AIPH) en tuin- en landschapsbureau Niek Roozen bv De Groene Stad internationaal promoten onder de noemer Programmatische Aanpak Green City 2011.

Het doel van de Programmatische Aanpak Green City is om De Groene Stadfilosofie internationaal te positioneren als een integrale stedelijke visie op een maatschappelijk en economische verantwoorde woon-, werk- en leefomgeving.

Ministerie van EL&I ondersteunt The Green City
Voor een duurzamer beleid van de leefomgeving op internationaal niveau, krijgt De Groene Stadfilosofie ondersteuning van het ministerie van EL&I.

Het idee is om het concept van De Groene Stad tevens te benutten voor de BV Nederland. Dat betekent dat naast de groenbranche, ook andere sectoren als de bouwsector, (landschaps)architectuur, gezondheidssector, et cetera bij de internationale activiteiten worden betrokken.

 

Concrete activiteiten  

  1. Als onderdeel van de Programmatische Aanpak Green City worden richtlijnen opgesteld voor de bouw van duurzame, groene steden. Hierbij zijn wetenschappelijke experts uit de (landschaps)architectuur en de groen- en bouwsector betrokken. PPH draagt hier de coördinatie over.
    Tijdens de wereldtuinbouwtentoonstelling in het Chinese Xián wordt in samenwerking met  AIPH, de landbouwraad, PPH en Niek Roozen bv in september het symposium Green City voorbereid. Daar zullen de richtlijnen worden gepresenteerd aan de 35 landen die verbonden zijn aan de AIPH. De richtlijnen hebben als doel een internationale prijsvraag uit te zetten over duurzame groene stedenbouw op de Floriade 2012.   
  2. Voorafgaand aan de presentatie in het Chinese Xián verschijnt in het internationale magazine FloraCulture een special over The Green City.
  3. In september 2011 wordt de internationale website www.thegreencity.com gelanceerd met informatie die betrekking heeft op De Groene Stad wereldwijd.

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.

De provincie Noord-Holland betreurt dat het Rijk voorlopig nog geen helderheid kan geven over de toekomst van groenprojecten rond de grote steden, die door de Rijksbezuinigingen stil zijn komen te liggen.

Provincies dringen aan op een nette afronding van de projecten, maar Staatssecretaris Bleker gaf in een overleg met de provincies aan dat hij op dit moment nog geen financiële toezeggingen kan doen.

Groenprojecten liggen stil
De provincies Gelderland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland spraken op 9 maart met de staatssecretaris over de toekomst van groene recreatieprojecten aan de randen van grote steden, de zogenaamde Recreatie om de Stad (RodS).

Aanleiding voor het overleg zijn de ingrijpende Kabinetsbezuinigingen op deze projecten. In oktober vorig jaar stuurde staatssecretaris Bleker een brief aan alle provincies, waarin hij aangaf de bestuurlijke overeenkomsten met de provincies op te zeggen en onder andere de Rijksbijdrage voor groenprojecten rond de steden te schrappen. Hierdoor is een groot aantal groenprojecten in de Randstad stil komen te liggen. In totaal gaat het om circa 14.500 hectare recreatiegebied, waarvan 2.100 hectare in Noord-Holland.

Voorbeelden
Enkele voorbeelden van projecten die nu stilliggen vanwege de Rijksbezuinigingen zijn de Omzoom, een recreatiegebied van 150 hectare rond een nieuwbouwwijk in Zaanstad, en de Nieuwe Driemanspolder, een natuur- en recreatiegebied van 396 hectare tussen Den Haag en Zoetermeer. Ook het toekomstige Utrechtse Parkbos Haarzuilens, waarvan het grootste deel van de 120 hectare al verworven is, ligt stil. In Gelderland staat de realisatie van Park Lingezegen onder druk. Dit is een regionaal park voor 160.000 inwoners tussen Arnhem, Elst, Bemmel en Nijmegen.

Onbetrouwbare overheid
De provincies zijn van mening dat deze projecten belangrijk zijn voor het leef- en vestigingsklimaat van de Randstad. In de jaren ’90 heeft het Rijk met regio’s afspraken gemaakt over een goede balans tussen woningbouw en de aanleg van recreatief groen. De woningen zijn inmiddels gebouwd, maar door de Rijksbezuinigingen dreigt het groen achterwege te blijven. Ondertussen zijn er wel verwachtingen gewekt bij bewoners en grondeigenaren; zij worden de dupe. Veel projecten zijn al jaren in voorbereiding en provincies en gemeenten hebben er veel tijd en geld in gestoken. Gedeputeerde Rob Meerhof: “We begrijpen dat het Rijk moet bezuinigen, maar dat betekent niet dat de staatssecretaris afspraken eenzijdig kan opzeggen. We willen dat de staatssecretaris zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid nakomt en provincies de mogelijkheid biedt om projecten op een nette manier af te ronden.”

Concrete oplossing
Het overleg van 9 maart bood helaas nog geen concrete oplossing, maar beide partijen zijn bereid om daar op constructieve wijze naar te zoeken. Zij geven daarom de externe procesbegeleider, die eerder is aangetrokken om te zoeken naar oplossingen voor het financieringsprobleem van de Ecologische Hoofdstructuur, de opdracht hierbij ook de RodS-projecten te betrekken. Provincies en Rijk hopen in mei 2011 tot een nieuw akkoord te komen.

Bron:
Provincie Noord-Holland

 

Veel stedelijke regio’s in Nederland hebben een tekort aan recreatiegroen. Onlangs werd dit al gemeld in het bericht ‘Te weinig recreatiegroen in stedelijke regio’s’. Het rapport ‘Recreatief groen in de stedelijke regio’s’ van VROM verscheen gisteren.

In sommige gevallen loopt het tekort aan recreatiegroen op tot ruim 60 procent. Dat blijkt uit onderzoek van het Kenniscentrum Recreatie (KCR) en Motivaction dat in opdracht van VROM (programma Mooi Nederland) is uitgevoerd. VROM wil met dit onderzoek een beter beeld krijgen van de groentekorten in stedelijke regio’s om afspraken te kunnen maken over de aanpak ervan.

Groene ruimte voor wandelen en fietsen
Het KCR heeft aan de hand van haar Beleidsondersteunend Recreatie Analyse Model (BRAM) de tekorten berekend aan groene ruimte voor wandelen en fietsen in 24 stedelijke regio’s.

Dit gebeurt door de vraag naar deze activiteiten op basis van de bevolkingssamenstelling te vergelijken met de beschikbare groene recreatieruimte. Hieruit blijkt dat in tien regio’s sprake is van een tekort van meer dan 20%, oplopend tot zelfs boven 60%.

Sociaal-demografische kenmerken
Daarnaast is ook op basis van sociaal-demografische kenmerken van de bevolking onderzocht aan welke typen groen de stedelingen behoefte hebben. Hieruit blijkt dat in stedelijke regio’s groen relatief vaker een sociale functie heeft voor de recreanten.

Groentekorten aanpakken
Het onderzoek heeft een bruikbare indicatie van de groenopgave opgeleverd en wordt gezien als goed vertrekpunt voor gesprekken met de regio’s om de tekorten aan te pakken. Toch kan er nog veel verbeterd worden aan de bestaande recreatiemodellen.

Waar de opgave voor bijvoorbeeld woningbouw en mobiliteit tot achter de komma is te berekenen. Zo houden de gebruikte modellen nog onvoldoende rekening met de kwaliteit van het vraag en aanbod. Het Rijk zet zich daarom samen met medeoverheden en kennisinstellingen in voor een verdere verbetering van de methodiek.

Download het rapport »

Bron:
VROM

 

Het ministerie van VROM wil voor de verstedelijkingsafspraken zicht hebben op de te verwachte, recreatieve groen tekorten in het jaar 2020. De analyse die onlangs werd uitgevoerd, toont aan dat in tien stedelijke regio’s in 2020 sprake is van een tekort van meer dan 20% aan ruimte om te wandelen en/of fietsen.

Het Kenniscentrum Recreatie kreeg de opdracht om samen met Motivaction de kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in 20 stedelijke regio’s in beeld te brengen. Het onderzoek is inmiddels ver gevorderd. Naar verwachting wordt het rapport eind oktober gepubliceerd.

Wandelen en fietsen
Het Kenniscentrum Recreatie bracht in het onderzoek de vraag naar en het aanbod van groene ruimte in beeld met het Beleidsondersteunend Recreatie Analyse Model (BRAM). Dit deden ze voor wandelen en fietsen in de stedelijke regio’s. 

Bevolkingsontwikkelingen en de aanleg van groene gebieden tot 2020 werden in deze analyse meegenomen. Op basis van deze analyse is nu bekend in welke regio’s in 2020 kwantitatieve groen tekorten zijn.

Vervolgens werd onderzocht in hoeverre er kwalitatieve tekorten zijn. Ofwel: sluit het bestaande en geplande groen aan bij de vraag? Hierbij werd gekeken naar zowel naar de activiteiten van recreanten als naar de motieven van mensen om het groen te bezoeken.

Duizenden ha bos aanleggen
Dit betekent dat er op de normdag (de 5e drukste dag van het jaar) geen ruimte is voor één vijfde of meer van de inwoners die wil gaan wandelen of fietsen. Voor de Randstedelijke regio’s loopt dit zelfs op tot 40 à 70%. Vele duizenden hectares bos moeten worden aangelegd om de modelmatige tekorten voor 2020 compleet terug te brengen.

Lees hier het volledige bericht »

Bron:
Kenniscentrum Recreatie

 

 

Op donderdag 29 januari 2009 organiseert het ‘Netwerk Groen, Integratie en Stedelijke Vernieuwing’ een middag in Amersfoort voor iedereen die werkzaam is met groen en openbare ruimte in de aandachtswijken. Het Netwerk presenteert de publicatie ‘Samen, Werken en Groen’. In een workshop staat ‘Het Waterwingebied’ op het programma.
Locatie: Open Hof (kerkgebouw), Vogelplein 1, Amersfoort.

Volledige informatie:
Click hier voor meer informatie

Ook interessant:
Prachtwijken, participatie

Bron:
Gemeente Amersfoort
ASW Amsterdam
Forum Utrecht

In deze nota staan de hoofdlijnen en maatregelen voor ecologische inrichting en beheer van de twaalf verbindingszones in de komende tien jaar. Voor de gebieden Ypenburg en Leidschenveen zijn nieuwe verbindingszones aangewezen. Voor o.a. Erasmusveld, Broeksloot, Binckhorst en Haagse Beek zijn enkele verbindingen toegevoegd. Bij de uitwerking van het masterplan Vlietzone wordt een nieuwe ecologische zone ‘Vlietzone’ ingepast. De nota levert ook ideeën voor maatregelen die gebruikt kunnen worden voor de groene netwerken op wijk- en buurtniveau. “Deze kleine natuurgebieden in de stad zijn voor mensen, dieren en planten van groot belang om goed te kunnen leven. Gaat u eens kijken in een van de twaalf zones en ontdek de natuur bij u om de hoek”, aldus Rabin Baldewsingh, wethouder leefbaarheid.

Volledige informatie:
Lees hier meer informatie

Ook interessant:
Ecologie, beleid,ecozone

Bron:
Gemeente Den Haag

Hong Kong behoort tot de meest dichtbevolkte gebieden in de wereld met 30.000 inwoners per vierkante kilometer. Om een antwoord te geven aan de druk door overbevolking ontwikkelde de Belgische architect, Vincent Callebaut, het project ‘The Perfumed Jungle’ op basis van cradle to cradle-principes. Niet de natuur terugdringen, maar ongerepte natuur de stad binnenhalen in het territorium van een ultra-hedendaagse stad is het uitgangspunt.