Ste­de­lij­ke hit­te-eilan­den van Neder­land in kaart

In het kader van het onder­zoeks­pro­gram­ma Cli­ma­te Proof Cities heb­ben onder­zoe­kers van TNO en Wage­nin­gen Uni­ver­si­teit voor het eerst de ste­de­lij­ke hit­­te-eilan­­den van Neder­land in een kaart gevat. Het ste­de­lijk hit­­te-eiland is het feno­meen dat het ste­de­lijk gebied war­mer is dan het omrin­gen­de gebied. Cli­ma­te Proof Cities is onder­deel van het onder­zoeks­pro­gram­ma Ken­nis voor Kli­maat. […]

De Groe­ne Stad wordt inter­na­ti­o­naal gepo­si­ti­o­neerd als een inte­gra­le ste­de­lij­ke visie

Plant Publi­ci­ty Hol­land gaat samen met het minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken, Land­bouw & Inno­va­tie (EL&I), de Inter­na­ti­o­nal Asso­ci­a­ti­on of Hor­ti­cul­tu­ral Pro­du­cers (AIPH) en tuin- en land­schaps­bu­reau Niek Roozen bv De Groe­ne Stad inter­na­ti­o­naal pro­mo­ten onder de noe­mer Pro­gram­ma­ti­sche Aan­pak Green City 2011. Het doel van de Pro­gram­ma­ti­sche Aan­pak Green City is om De Groe­ne Stad­fi­lo­so­fie […]

Pro­vin­cie wil oplos­sing ste­de­lij­ke groen­pro­jec­ten

De pro­vin­cie Noord-Hol­­land betreurt dat het Rijk voor­lo­pig nog geen hel­der­heid kan geven over de toe­komst van groen­pro­jec­ten rond de gro­te ste­den, die door de Rijks­be­zui­ni­gin­gen stil zijn komen te lig­gen. Pro­vin­cies drin­gen aan op een net­te afron­ding van de pro­jec­ten, maar Staats­se­cre­ta­ris Ble­ker gaf in een over­leg met de pro­vin­cies aan dat hij op […]

Rap­port ‘Recre­a­tief groen in de ste­de­lij­ke regio’s’ van VROM is uit

Veel ste­de­lij­ke regio’s in Neder­land heb­ben een tekort aan recre­a­tie­groen. Onlangs werd dit al gemeld in het bericht ‘Te wei­nig recre­a­tie­groen in ste­de­lij­ke regio’s’. Het rap­port ‘Recre­a­tief groen in de ste­de­lij­ke regi­o’s’ van VROM ver­scheen gis­te­ren. In som­mi­ge geval­len loopt het tekort aan recre­a­tie­groen op tot ruim 60 pro­cent. Dat blijkt uit onder­zoek van het […]

Te wei­nig recre­a­tie­groen in ste­de­lij­ke regio’s

Het minis­te­rie van VROM wil voor de ver­ste­de­lij­kings­af­spra­ken zicht heb­ben op de te ver­wach­te, recre­a­tie­ve groen tekor­ten in het jaar 2020. De ana­ly­se die onlangs werd uit­ge­voerd, toont aan dat in tien ste­de­lij­ke regio’s in 2020 spra­ke is van een tekort van meer dan 20% aan ruim­te om te wan­de­len en/of fiet­sen. Het Ken­nis­cen­trum Recre­a­tie […]

Net­werk Groen, Inte­gra­tie en Ste­de­lij­ke Ver­nieu­wing

Op don­der­dag 29 janu­a­ri 2009 orga­ni­seert het ‘Net­werk Groen, Inte­gra­tie en Ste­de­lij­ke Ver­nieu­wing’ een mid­dag in Amers­foort voor ieder­een die werk­zaam is met groen en open­ba­re ruim­te in de aan­dachts­wij­ken. Het Net­werk pre­sen­teert de publi­ca­tie ‘Samen, Wer­ken en Groen’. In een work­shop staat ‘Het Water­win­ge­bied’ op het pro­gram­ma. Loca­tie: Open Hof (kerk­ge­bouw), Vogel­plein 1, Amers­foort. […]

Nota Ste­de­lij­ke Eco­lo­gi­sche Ver­bin­dings­zo­nes in Den Haag

In deze nota staan de hoofd­lij­nen en maat­re­ge­len voor eco­lo­gi­sche inrich­ting en beheer van de twaalf ver­bin­dings­zo­nes in de komen­de tien jaar. Voor de gebie­den Ypen­burg en Leid­schen­veen zijn nieu­we ver­bin­dings­zo­nes aan­ge­we­zen. Voor o.a. Eras­mus­veld, Broek­sloot, Bin­ck­horst en Haag­se Beek zijn enke­le ver­bin­din­gen toe­ge­voegd. Bij de uit­wer­king van het mas­ter­plan Vliet­zo­ne wordt een nieu­we eco­lo­gi­sche […]

C2C-aan­pak voor ont­wik­ke­ling ‘ste­de­lij­ke jun­gle’ in Hong Kong

Hong Kong behoort tot de meest dicht­be­volk­te gebie­den in de wereld met 30.000 inwo­ners per vier­kan­te kilo­me­ter. Om een ant­woord te geven aan de druk door over­be­vol­king ont­wik­kel­de de Bel­gi­sche archi­tect, Vin­cent Cal­l­e­baut, het pro­ject ‘The Per­fu­med Jun­gle’ op basis van crad­le to crad­le-prin­­ci­­pes. Niet de natuur terug­drin­gen, maar onge­rep­te natuur de stad bin­nen­ha­len in […]