Nota Ste­de­lij­ke Eco­lo­gi­sche Ver­bin­dings­zo­nes in Den Haag

In deze nota staan de hoofd­lij­nen en maat­re­ge­len voor eco­lo­gi­sche inrich­ting en beheer van de twaalf ver­bin­dings­zo­nes in de komen­de tien jaar. Voor de gebie­den Ypen­burg en Leid­schen­veen zijn nieu­we ver­bin­dings­zo­nes aan­ge­we­zen. Voor o.a. Eras­mus­veld, Broek­sloot, Bin­ck­horst en Haag­se Beek zijn enke­le ver­bin­din­gen toe­ge­voegd. Bij de uit­wer­king van het mas­ter­plan Vliet­zo­ne wordt een nieu­we eco­lo­gi­sche zone ‘Vliet­zo­ne’ inge­past. De nota levert ook ideeën voor maat­re­ge­len die gebruikt kun­nen wor­den voor de groe­ne net­wer­ken op wijk- en buurt­ni­veau. “Deze klei­ne natuur­ge­bie­den in de stad zijn voor men­sen, die­ren en plan­ten van groot belang om goed te kun­nen leven. Gaat u eens kij­ken in een van de twaalf zones en ont­dek de natuur bij u om de hoek”, aldus Rabin Bal­dew­singh, wet­hou­der leef­baar­heid.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Lees hier meer infor­ma­tie

Ook inte­res­sant:
Eco­lo­gie, beleid,ecozone

Bron:
Gemeen­te Den Haag