Ste­de­lij­ke hit­te-eilan­den van Neder­land in kaart

In het kader van het onder­zoeks­pro­gram­ma Cli­ma­te Proof Cities heb­ben onder­zoe­kers van TNO en Wage­nin­gen Uni­ver­si­teit voor het eerst de ste­de­lij­ke hit­te-eilan­den van Neder­land in een kaart gevat. Het ste­de­lijk hit­te-eiland is het feno­meen dat het ste­de­lijk gebied war­mer is dan het omrin­gen­de gebied.
Cli­ma­te Proof Cities is onder­deel van het onder­zoeks­pro­gram­ma Ken­nis voor Kli­maat. Meer infor­ma­tie over het pro­ject ‘De ste­de­lij­ke hit­te-eilan­den van Neder­land in kaart gebracht’ , vindt u hier
Ruim­te­lij­ke stra­te­gie voor kli­maat­adap­ta­tie
De kaar­ten bij dit pro­ject zijn gemaakt op basis van satel­liet­beel­den. En ondanks dat we in Neder­land geen mega­ste­den ken­nen, laten de beel­den zien dat elke stad in Neder­land te maken heeft met een ste­de­lijk hit­te-eiland effect. Deze hit­te-eilan­den kun­nen ook nade­li­ge effec­ten heb­ben, zoals gevaar voor de volks­ge­zond­heid, ver­dro­ging van groen, oplo­pend ener­gie­ver­bruik en afna­me van de pro­duc­ti­vi­teit van werk­ne­mers. Dit vormt een inte­res­san­te basis voor het for­mu­le­ren van een ruim­te­lij­ke stra­te­gie voor kli­maat­adap­ta­tie. De hit­te viel deze zomer mee, maar velen heb­ben de hete zomers van 2006 en 2003 nog op het net­vlies staan. Deze ver­schijn­se­len heb­ben effec­ten op de leef­baar­heid en de eco­no­mie van ons land en duidt er op dat kli­maat­be­sten­dig inrich­ten van ons land niet meer alleen een taak is voor water­be­heer­ders, maar steeds meer ook van de ruim­te­lij­ke orde­naar en/of ont­wer­per.
Nirov | Platform31 en het onder­zoeks­pro­gram­ma Ken­nis voor Kli­maat onder­ken­nen boven­staand ver­schijn­sel en wer­ken samen aan een nieu­we cur­sus om ruim­te­lij­ke plan­ners en ont­wer­pers inzicht te geven in de ruim­te­lij­ke effec­ten van kli­maat­ver­an­de­ring en het maken van een ruim­te­lij­ke stra­te­gie voor kli­maat­adap­ta­tie. Wilt u meer weten over het ‘hoe en waar­om’ van een ruim­te­lij­ke stra­te­gie voor kli­maat­adap­ta­tie, kom dan op 22 novem­ber naar deze cur­sus.
Lees ook:

Bron:
Nirov | Platform31