Groe­ne speel­plek voor Stads­boer­de­rij Gagel­hoe­ve

Stads­boer­de­rij Gagel­hoe­ve en stich­ting ele­men­Tree maken samen een natuur­lij­ke speel­plek op het ter­rein van de stads­boer­de­rij in Den Haag.

De eer­ste ont­wer­pen voor de aan­leg van de speel­plek bij de Gagel­hoe­ve zijn gemaakt. De stads­boer­de­rij en ele­men­Tree gaan nog dit plant­sei­zoen, novem­ber 2010 tot april 2011, met de eer­ste voor­be­rei­din­gen van start.

Een stads­boer­de­rij is een plek in de stad waar te zien is wat er dage­lijks op een boer­de­rij gebeurt. Vaak is er rond­om een stads­boer­de­rij wat groen te vin­den. Een natuur­speel­plek is een groe­ne plek waar kin­de­ren uit de wijk in con­tact kun­nen komen met de natuur. Hier kun­nen kin­de­ren klim­men en klau­te­ren, naar har­te­lust de natuur ont­dek­ken en vie­ze han­den maken. Kort­om: een plek waar bezoe­kers de natuur vol­op bele­ven. Een natuur­speel­plek kan ook een ont­moe­tings­plek in een buurt zijn.

Een plek waar niet alleen kin­de­ren, maar ook hun ouders en ver­zor­gers elkaar ont­moe­ten. Eigen­lijk is de stads­boer­de­rij en plek voor kin­de­ren van 0 tot 100 jaar.

Spe­len is gezond
Spe­len in de natuur is niet alleen leuk, het is ook heel gezond. Bewe­gen in de bui­ten­lucht gaat over­ge­wicht tegen. De vrije invul­ling van het spel in een natuur­lij­ke omge­ving sti­mu­leert de cre­a­ti­vi­teit. Bij boom­pje klim­men leert het kind risico’s inschat­ten en leert het kind de eigen gren­zen ken­nen. Kin­de­ren met ADHD heb­ben er merk­baar baat bij, als ze con­tact heb­ben met de natuur. Stu­dies over stress laten zien dat stress dras­tisch afneemt door gewoon de natuur in te gaan. (Bron: Richard Louv, Het laat­ste kind in het bos.)

Stich­ting ele­men­Tree
In de stad is het niet altijd van­zelf­spre­kend dat je als kind in con­tact komt met de natuur. Stich­ting ele­men­Tree zet zich juist op deze ste­de­lij­ke plek­ken — waar de behoef­te het grootst is — in voor een groe­ne­re omge­ving. Dit doet de stich­ting samen met gemeen­ten, woning­bouw­ver­e­ni­gin­gen, scho­len, wel­zijns­or­ga­ni­sa­ties en par­ti­cu­lie­re orga­ni­sa­ties en bedrij­ven.

Bron:
Gemeen­te Den Haag