Groen bevor­dert soci­a­le cohe­sie (rap­port Alter­ra Wage­nin­gen)

In 2010 heeft Alter­ra Wage­nin­gen onder­zoek ver­richt naar de direc­te en indi­rec­te invloed van groen op de soci­a­le cohe­sie in ste­den. In het rap­port komen ver­schil­len­de pro­jec­ten aan bod, zoals de Bik­kers­hof in Utrecht, de Volks­tui­nen in het Oude Wes­ten in Rot­ter­dam, het Dom­e­la Nieu­wen­huis­plant­soen in Amster­dam en de Bruik­leen­tui­nen in Utrecht. Klik hier om […]

Ver­be­te­ren leef­baar­heid en soci­a­le cohe­sie met groen

In 2012 start in Ede een pro­ject om de leef­baar­heid en soci­a­le cohe­sie te ver­be­te­ren door mid­del van groe­ne acti­vi­tei­ten in wij­ken waar dit extra aan­dacht ver­dient. De wijk Veld­hui­zen krijgt de pri­meur. Nu wordt onder­zocht wel­ke idee­ën en wen­sen er in de wijk leven en hoe groe­ne acti­vi­tei­ten hier­op aan kun­nen slui­ten. Begin 2012 maakt Het […]

Bel­gi­sche wijk wil meer groen om soci­a­le con­tac­ten te bevor­de­ren

In de Mei­boom­wijk van Roe­se­la­re loopt sinds kort het pro­ject Eco­t­uin­teams. Buren komen er samen onder bege­lei­ding van een des­kun­di­ge om te leren hoe ze hun tui­nen op een mili­eu­vrien­de­lij­ke manier kun­nen onder­hou­den. Op die manier hoopt het stads­be­stuur de bewo­ners dich­ter bij elkaar te bren­gen. De Mei­boom­wijk heeft nood aan meer groen en soci­a­le […]

‘Park goed voor soci­a­le cohe­sie’

Stads­par­ken zijn een goe­de ont­moe­tings­plek voor ver­schil­len­de etni­sche groe­pen. Een goe­de inrich­ting leidt ertoe dat er voor elk wat wils, stelt Karin Peters in het laat­ste num­mer van Urban Fore­stry and Urban Gree­ning. Peters, ver­bon­den aan de leer­stoel­groep Soci­aal-ruim­­te­­lij­­ke ana­ly­se, onder­zocht in vijf stads­par­ken in Utrecht, Arn­hem, Nij­me­gen en Haar­lem wat autoch­to­nen en Neder­lan­ders van […]

Rot­ter­dam opent zijn eer­ste gemeen­schaps­tuin om soci­a­le cohe­sie te ver­be­te­ren

Een ver­waar­loosd stuk­je open­ba­re ruim­te in de Rot­ter­dam­se wijk Hoog­vliet is omge­vormd tot een mul­ti­func­ti­o­ne­le gemeen­schaps­tuin. Het doel van deze tuin is om de soci­a­le cohe­sie onder de bewo­ners te ver­ster­ken. Hier­voor is een groe­ne, inte­gra­le wijkaan­pak ont­wik­keld die de bewo­ners nader tot elkaar moet bren­gen. Op woens­dag 2 juni wordt de eer­ste Gemeen­schaps­tuin in […]

Min­der stress en meer soci­a­le steun in groe­ne leef­om­ge­ving

Bewo­ners van groe­ne wij­ken voe­len zich gezon­der, min­der gestrest, vei­li­ger en min­der een­zaam dan bewo­ners van wij­ken met wei­nig groen. Daar­om draagt groen in de leef­om­ge­ving bij aan een goe­de gezond­heid. Con­creet ligt het huis­art­sen­be­zoek in groe­ne buur­ten lager dan elders. Anders dan ver­wacht, bewe­gen bewo­ners van groe­ne buur­ten niet meer dan bewo­ners van buur­ten […]