Groen bevor­dert soci­a­le cohe­sie (rap­port Alter­ra Wage­nin­gen)

In 2010 heeft Alter­ra Wage­nin­gen onder­zoek ver­richt naar de direc­te en indi­rec­te invloed van groen op de soci­a­le cohe­sie in ste­den. In het rap­port komen ver­schil­len­de pro­jec­ten aan bod, zoals de Bik­kers­hof in Utrecht, de Volks­tui­nen in het Oude Wes­ten in Rot­ter­dam, het Dom­e­la Nieu­wen­huis­plant­soen in Amster­dam en de Bruik­leen­tui­nen in Utrecht. Klik hier om het rap­port te bekij­ken.