Wer­ken aan groe­ne school­plei­nen in Dren­the

Acht duur­zaam­heids­pro­jec­ten in Dren­the, Fries­land en Gro­nin­gen, waar­on­der Wer­ken aan groe­ne school­plei­nen en Woning­cor­po­ra­ties wor­den groe­ner krij­gen een sub­si­die uit het pro­gram­ma Duur­zaam Door. Zij ont­van­gen deze omdat ze bij­dra­gen aan het rea­li­se­ren van de duur­zaam­heids­doel­stel­lin­gen van de pro­vin­cies. Het gaat om een bedrag van in totaal 403.384 euro. Wer­ken aan groe­ne school­plei­nen Green­sy­tes gaat […]

Groe­ne wan­den voor gezon­de lucht in de klas

Op 10 okto­ber, de dag van de duur­zaam­heid, is het pro­ject ‘Groe­ne wan­den in de klas’ van start gegaan in de Haar­lem­mer­meer. Van­uit het Groen Onder­wijs­cen­trum gaan stu­den­ten van Wel­lant mbo de effec­ten meten van een plan­ten­wand in de klas. Het is de bedoe­ling dat de erva­rin­gen van dit pro­ject lei­den tot een sys­teem dat […]

Natuur­lij­ke bui­ten­speel­plaat­sen

Wat kin­de­ren het liefst doen is lek­ker bui­ten spe­len. De laat­ste jaren heeft het bui­ten­spe­len ech­ter een gro­te con­cur­rent gevon­den in de tablet en de spel­com­pu­ter, met als gevolg dat op steeds jon­ge­re leef­tijd kin­de­ren met over­ge­wicht te kam­pen heb­ben. Het is dus zaak om het bui­ten­spe­len net zo inte­res­sant te maken als een avon­tu­ren­ga­me […]

Vijf Ant­werp­se scho­len krij­gen groe­ne speel­plaats

Vijf scho­len in Ant­wer­pen-Noord en Bor­ger­hout ont­van­gen van de stad Ant­wer­pen hulp bij de aan­leg van een groe­ne, avon­tuur­lij­ke speel­plaats. Op die manier wil de stad de waar­de van natuur onder de aan­dacht bren­gen van kin­de­ren en jon­ge­ren. Alle scho­len kre­gen onder­steu­ning bij de aan­leg van hun speel­plaats. De scho­len kre­gen een pro­fes­si­o­neel ont­werp en […]

Gemeen­te start met pro­ject: ‘Bomen voor scho­len’

Gemeen­te Til­burg start dit najaar met het pro­ject ‘Bomen voor Scho­len’. Dit pro­ject houdt in dat basis­scho­len van de gemeen­te de kans krij­gen om kos­te­loos een boom te laten plan­ten op hun school­plein. Het pro­ject start in stads­deel ‘Oude Stad’. De gemeen­te Til­burg wil de Oude Stad ver­groe­nen en haar bomen­be­stand in het ste­de­lijk gebied […]

Scho­len in het groen

Er zou­den veel meer men­sen moe­ten weten hoe goed het is om in een natuur­lij­ke omge­ving te zijn! Als punt­je bij paal­tje komt wordt de geluks­waar­de van natuur min­der belang­rijk geacht dan eco­no­mi­sche ont­wik­ke­ling en kor­te­ter­mijn­winst. Ook veel scho­len en school­di­rec­ties heb­ben hier last van, en den­ken vaak niet na hoe ze op een een­vou­di­ge […]