Groe­ne wan­den voor gezon­de lucht in de klas

Op 10 okto­ber, de dag van de duur­zaam­heid, is het pro­ject ‘Groe­ne wan­den in de klas’ van start gegaan in de Haar­lem­mer­meer. Van­uit het Groen Onder­wijs­cen­trum gaan stu­den­ten van Wel­lant mbo de effec­ten meten van een plan­ten­wand in de klas. Het is de bedoe­ling dat de erva­rin­gen van dit pro­ject lei­den tot een sys­teem dat ook voor ande­re scho­len bruik­baar is. Into Green zal laten zien hoe ande­re scho­len net zul­ke plan­ten­wan­den kun­nen aan­schaf­fen via bij­voor­beeld crowd­fun­ding.
Uit onder­zoek is bekend gewor­den dat er een direc­te rela­tie is tus­sen lucht­kwa­li­teit en leer­pres­ta­ties. In hoe­ver­re kun­nen plan­ten­wan­den in de klas de lucht­kwa­li­teit ver­be­te­ren? Dat gaan prof. dr. Agnes van den Berg en prof. dr. Bert van Duijn van het bedrijf Fytago­ras en vier stu­den­ten van Wel­lant mbo uit Aals­meer onder­zoe­ken.
De lucht­kwa­li­teit wordt geme­ten, er wor­den tes­ten gedaan en enquê­tes afge­no­men. Het onder­zoeks­team wil aan kun­nen tonen dat een plan­ten­wand in de klas de lucht­kwa­li­teit op en betaal­ba­re en effec­tie­ve manier kan ver­be­te­ren.
Het pro­ject ‘Groe­ne wan­den in de klas’ is een breed gedra­gen ini­ti­a­tief van de gemeen­te Haar­lem­mer­meer, Flo­ra­Hol­land, Green­port Aals­meer, Stads­re­gio Amster­dam, Groen Onder­wijs­cen­trum en Into Green (een plat­form van Bran­che­ver­e­ni­ging VHG voor hove­niers en groen­voor­zie­ners en VGB, de bran­che­ver­e­ni­ging voor de groot­han­del in bloe­men en plan­ten).