Scho­len in het groen

Er zou­den veel meer men­sen moe­ten weten hoe goed het is om in een natuur­lij­ke omge­ving te zijn! Als punt­je bij paal­tje komt wordt de geluks­waar­de van natuur min­der belang­rijk geacht dan eco­no­mi­sche ont­wik­ke­ling en kor­te­ter­mijn­winst. Ook veel scho­len en school­di­rec­ties heb­ben hier last van, en den­ken vaak niet na hoe ze op een een­vou­di­ge manier de omge­ving een stuk­je groe­ner kun­nen maken.

Om hier wat aan te doen heeft Stich­ting Natuur en Mili­eu een modu­le ont­wik­keld voor de scho­len­ac­tie ‘Ga voor gezond’, gericht op kin­de­ren op de basis­school. In 2008 deden zo’n 1200 basis­scho­len mee aan de actie.

Daar­naast is er een kor­te pre­sen­ta­tie ver­sche­nen om school­di­rec­ties voor te lich­ten en een idee te geven wat zij zou­den kun­nen doen aan de omge­ving van de school. De pre­sen­ta­tie vindt u in onder­staan­de link.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Klik hier om de pre­sen­ta­tie te lezen

Ook inte­res­sant:
Spe­len, kin­de­ren, vei­lig­heid

Bron:
Natuur en Mili­eu