Bul­gaar­se Green City een feit

Ook in Bul­ga­rije wor­den con­cre­te stap­pen gezet om de ‘Green City filo­so­fie’ te ver­sprei­den. Onlangs werd al de Bul­gaar­se vari­ant van de inter­na­ti­o­na­le web­si­te van The Green City gepre­sen­teerd. Daar­naast werd er van 29 t/m 31 mei a.s. een con­fe­ren­tie geor­ga­ni­seerd, die geheel in het teken stond van moge­lijk­he­den om ste­den ver­der te ver­groe­nen. Op […]

Unie­ke samen­wer­king natuur, water­sport en recre­a­tie

Natuur‑, water­sport- en recre­a­tie­or­ga­ni­sa­ties slaan de han­den ineen om het maat­schap­pe­lijk belang te onder­stre­pen van natuur & land­schap. In een geza­men­lij­ke brief aan het nieu­we kabi­net maken zij dui­de­lijk dat een breed gedra­gen natuur­wet nood­za­ke­lijk is om in de toe­komst te komen tot een even­wich­tig natuur­be­leid. Het wets­voor­stel van Staats­se­cre­ta­ris Ble­ker voor een nieu­we natuur­wet […]

Samen­wer­king TEEB Stad en Groen Loont!

Reke­nen en ver­die­nen met de baten van groen TEEB staat voor The Eco­no­mics of Eco­sys­tems and Bio­di­ver­si­ty en is een inter­na­ti­o­naal samen­wer­kings­ver­band. Neder­land doet hier­aan mee met het lan­de­lij­ke pro­gram­ma TEEB NL, waar­van TEEB Stad weer een onder­deel is. “TEEB Stad is met de ont­wik­ke­ling van een prak­tisch toe­pas­baar reken­in­stru­ment een ver­volg op de bewust­wor­ding […]

Samen­wer­king groen­on­der­houd bedrij­ven­ter­rein Dord­recht krijgt ver­volg

De samen­wer­king tus­sen gemeen­te en onder­ne­mers bij het groen­on­der­houd op bedrij­ven­ter­rein Dordt­se Kil III is een suc­ces. Het bestuur van de onder­ne­mers­ver­e­ni­ging geeft aan dat de kwa­li­teit van het groen is ver­be­terd in het afge­lo­pen jaar. Van­we­ge het suc­ces krijgt het pro­ject een ver­volg. In de afge­lo­pen 12 maan­den draai­de een proef, waar­bij onder­ne­mers zoveel […]

‘Juist de cri­sis biedt kan­sen voor groen’ Om groen te finan­cie­ren is samen­wer­king en cre­a­ti­vi­teit onont­beer­lijk

Dat groen waar­de heeft en dat er aan groen te ver­die­nen valt, daar­over twij­felt nie­mand op het con­gres Groen Loont dat plaats vond op 27 okto­ber in Deven­ter, voor­af­gaand aan de prijs­uit­rei­king van de nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le. Maar hoe finan­cier je groen? Waar haal je het geld van­daan? Nu de lan­de­lij­ke over­heid zich terug­trekt […]

Haps’ groen speel­veld­je ‘voor­beeld van goe­de samen­wer­king’

Samen met de bewo­ners van de nieuw­bouw­wijk de Schans werd in Haps, gemeen­te Cuijk, een groe­ne speel­plek ont­wor­pen.Een land­schaps­ar­chi­tect heeft alle ideeën op des­kun­di­ge wij­ze ver­werkt en over het resul­taat – een fraaie inrich­tings­schets van de groe­ne speel­plek – is ieder­een tevre­den. „Een school­voor­beeld van hoe er samen met de gemeen­te en de inwo­ners iets […]

Prijs­vraag om de Groe­ne Stad Award vraagt aan­dacht voor inte­gra­le samen­wer­king

Het is belang­rijk dat ont­wik­ke­laars, bouw­par­tij­en en ste­den­bouw­kun­di­gen gaan inzien dat inte­gra­le samen­wer­king tus­sen de sec­to­ren rood en groen nodig is om een leef­ba­re omge­ving te creëren. De leef­baar­heid in het ste­de­lijk gebied is nauw ver­bon­den met een goe­de inpas­sing van groe­ne ruim­ten. PPH en VHG heb­ben hier­voor spe­ci­aal de Groe­ne Stad Award in het […]