Berichten

Ook in Bulgarije worden concrete stappen gezet om de ‘Green City filosofie’ te verspreiden. Onlangs werd al de Bulgaarse variant van de internationale website van The Green City gepresenteerd. Daarnaast werd er van 29 t/m 31 mei a.s. een conferentie georganiseerd, die geheel in het teken stond van mogelijkheden om steden verder te vergroenen.
Op de conferentie in de Bulgaarse hoofdstad Sofia sprak Leon Smet namens de stichting iVerde en De Groene Stad. Hij deelde Nederlandse ervaringen met de aanwezige Bulgaarse landschapsarchitecten, hoveniers en kwekers. Ook gaf de Nederlandse vaste plantenkweker Bert Griffioen een presentatie over het gebruik van vaste planten in de stedelijke omgeving.
Green City Bulgaria
De twee Bulgaarse organisaties ‘Union of Landscape Architects of Bulgaria (ULAB) en ‘Bulgarian Association of Ornamental Plants Nurseries’ (BAOPN) hebben onlangs besloten de handen ineen te slaan. De stichting iVerde heeft de afgelopen tijd kennis van het principe ‘De Groene Stad’ overgedragen aan de Bulgaarse collega’s, op basis waarvan binnen Bulgarije de groene ondernemersorganisaties nu gaan samenwerken.

Natuur-, watersport- en recreatieorganisaties slaan de handen ineen om het maatschappelijk belang te onderstrepen van natuur & landschap. In een gezamenlijke brief aan het nieuwe kabinet maken zij duidelijk dat een breed gedragen natuurwet noodzakelijk is om in de toekomst te komen tot een evenwichtig natuurbeleid.

Het wetsvoorstel van Staatssecretaris Bleker voor een nieuwe natuurwet is recent controversieel verklaard door de Tweede Kamer. Het debat over wat natuur in Nederland nou precies is. Welke bescherming het verdient en hoeveel het mag kosten, heeft daardoor extra tijd gekregen om eens goed gevoerd te worden. Dit is reden voor organisaties uit de natuurbeweging en de recreatiesector om in een gezamenlijke brief zelf het maatschappelijke belang aan te duiden. In de brief roepen zij het nieuwe kabinet op om hiervan werk te maken.

Krachtig en breed maatschappelijk signaal
Maar liefst tien branche- en belangenorganisaties in de watersport- toerisme- en recreatiesector en de acht belangrijkste natuurorganisaties geven aan de formateurs vier adviezen over betaalbare, toegankelijke en beleefbare water- en natuurgebieden. Nooit eerder is er vanuit zo’n bijzondere coalitie een krachtig en breed maatschappelijk signaal gegeven naar onze volksvertegenwoordigers over het toekomstig gewenste natuurbeleid.

Brief aan het nieuwe kabinet
 

Aan de ontwerpers van het regeerakkoord

Terlet, oktober 2012

Geachte dames en heren,
Het werken aan een aaneengesloten netwerk van natuurgebieden in Nederland is een succes: vergeleken met 25 jaar geleden is het natuuroppervlak vergroot en de kwaliteit ervan flink verbeterd. Grote, aaneengesloten natuurgebieden bieden een duidelijk voordeel: ze zijn beter voor de instandhouding van de natuur en vaak goedkoper om te beheren.

Het succes van ons natuurnetwerk kun je onder andere afmeten aan het intensieve gebruik ervan. De Ecologische Hoofdstructuur is ook de Recreatieve Hoofdstructuur geworden. Mensen geven miljarden euro’s per jaar uit aan vrijetijdsbesteding. Beleving en toegankelijkheid van onze unieke natuur- en cultuurlandschappen is daarbij van groot belang.

Een veerkrachtige en beleefbare natuur is een essentiële kapitaalfactor voor de toeristisch-recreatieve sector. Hiervoor is het van groot belang een einde te maken aan de polarisatie en de gedeelde belangen te benadrukken, zowel in de maatschappij, het bedrijfsleven als op politiek vlak.

Eind jaren tachtig van de vorige eeuw besloot Nederland om een aaneengesloten netwerk van natuurgebieden te maken. Ook toen ging het niet goed met de economie. Toch erkende men de noodzaak om een ambitieuze visie op natuurontwikkeling te maken en dat te verankeren in beleid.

Wij vragen van de nieuwe regering dezelfde moed en vooruitziende blik. Zorg voor toegankelijke en robuuste natuur. Het natuurnetwerk heeft een gunstig effect op de economie. Toegankelijke natuur is een belangrijke economische pijler onder de Nederlandse gastvrijheidssector. De overheid is een onmisbare schakel om de juiste voorwaarden hiervoor te scheppen. Maak het natuurnetwerk tot een gedeelde verantwoordelijkheid van overheden, natuur-en recreatieorganisaties, gebruikers, vrijwilligers en ondernemers. Bevorder deze voorwaarden door goede condities voor dit natuurnetwerk te maken en door te investeren in een vruchtbare samenwerking tussen natuurorganisaties en ondernemers in de toeristisch-recreatieve sector. Een samenwerking die uitmondt in een optimaal rentmeesterschap voor natuur en landschap: beschermen, beleven en benutten. Een samenwerking die kan leiden tot nieuwe financiële arrangementen op gebiedsniveau. Daarmee zorgen we voor groene groei en maken we natuur en landschap een gedeelde zorg van alle Nederlanders.

Zorg voor continuïteit in beheer
Reserveer voldoende budget voor soortenbescherming, (herstel)beheer van de Natura 2000-gebieden en het nationaal natuurnetwerk, de Ecologische Hoofdstructuur. Investeer daarbij ook in het recreatief gebruik van deze gebieden, inclusief de recreatieve (water)routenetwerken. Ontwikkel functioneel beleid en effectieve regelgeving De ingezette decentralisatie van beleid maakt regionaal maatwerk mogelijk maar vereist ook duidelijke uitgangspunten en kaders om effectief te kunnen zijn. In het maatschappelijk debat over (de implementatie van) natuurbescherming is van de Natura2000 gebieden een karikatuur gemaakt. Natuur moet niet in statische blauwdrukken worden gevangen; de kunst is om dynamiek meer onderdeel van bescherming te laten zijn. We moeten weer trots worden op onze bijzondere natuur zoals dat ook in verschillende andere Europese landen lukt. De samenwerkende recreatie- en natuurorganisaties geven graag samen met de overheid invulling aan deze ambities!
 

Rekenen en verdienen met de baten van groen

TEEB staat voor The Economics of Ecosystems and Biodiversity en is een internationaal samenwerkingsverband. Nederland doet hieraan mee met het landelijke programma TEEB NL, waarvan TEEB Stad weer een onderdeel is. “TEEB Stad is met de ontwikkeling van een praktisch toepasbaar rekeninstrument een vervolg op de bewustwording van de waarde van groen waarvoor de campagne Groen Loont! – onderdeel van De Groene Stad – de basis heeft gelegd in 2011.”

Dit zegt Henk Kuijpers, strategisch adviseur openbare ruimte van Apeldoorn, de gemeente die TEEB Stad aanvoert, in het magazine De Groene Stad. De resultaten van TEEB Stad zullen via de kanalen van de campagne Groen Loont! verder worden verspreid. Doel van beide projecten is dat de maatschappelijke en economische belangen van groen en natuur serieus worden meegenomen in de discussies over stedelijke ontwikkeling.

Groen- en waterbaten
In TEEB Stad werken sinds 2011 elf gemeenten, twee ministeries en ingenieursbureau Witteveen + Bos aan een rekeninstrument dat de economische meerwaarde van groen, water en natuur in en om de stad zichtbaar maakt. De uitkomst kan betrokken worden bij inrichtingskeuzes en besluitvormingstrajecten. De methode geeft antwoorden op een aantal vragen: wanneer ontstaan groen- en waterbaten, hoe hoog zijn die baten, wie zijn de baathouders en hoe kunnen zij betrokken worden als investeerder? Binnen TEEB Stad werkt elke deelnemende gemeente aan een eigen case.

Wethouder: ‘Resultaten TEEB worden gebruikt in besluitvorming’
Tijdens de presentatie van het magazine De Groene Stad gaf Prinsen aan dat groen en biodiversiteit belangrijk zijn voor de stad. “Bij ontwikkelingen en investeringen in en van de stad is vaak een juridische en financiële paragraaf toegevoegd. Daar hoort eigenlijk ook een groene paragraaf bij. Wat levert groen op de korte en lange termijn op? Daar hebben we cijfers voor nodig, een rekenmodel. De rekenmethode TEEB Stad en de resultaten daarvan willen we gebruiken in de besluitvorming in Apeldoorn en ik hoop dat dit model door vele andere Nederlandse gemeenten wordt opgepakt.”


Geen woonwijken zonder groen
Olaf Prinsen geeft verder aan geen woonwijken meer te willen ontwikkelen met te weinig groen.  “Dit levert problemen op, omdat er bijvoorbeeld geen speelplekken zijn voor de kinderen of vanwege de hoge temperaturen tijdens warme zomerdagen, zogenaamde hittestress. Wijken zonder groen brengen op de langere termijn meer kosten met zich mee. Je moet daarom de kosten en baten van groen al voorafgaand van het project in kaart brengen. Dan pas kun je verstandige beslissingen nemen.”

In het magazine leest u over TEEB Stad interviews met:
– Henk Kuijpers, strategisch adviseur openbare ruimte van de gemeente Apeldoorn, over TEEB Stad algemeen
– Ursula Kirchholtes van ingenieursbedrijf Witteveen + Bos over het rekenmodel
– Maartje Scholten, projectleider bij de gemeente Delft over Groenblauw, een plan dat woningbouw, waterberging en de aanleg van groen combineert.

Activiteiten 2012 TEEB Stad en Groen Loont!
De activiteiten bestaan uit:
– Berichtgeving op de website www.degroenestad.nl
– Tweewekelijkse digitale nieuwsbrief
– Social media
– Perscommunicatie
– Magazine De Groene Stad – dat in 2012 vier keer verschijnt – zal uitgebreid bericht worden over de economische waarde van groen.
– Symposia en workshops

Publicatie met rekenmodellen
Nadat alle casussen zijn getoetst door het rekeninstrument wordt deze informatie gebundeld in een publicatie. Het doel is om aan de hand van deze informatie het rekeninstrument bekend te maken bij bedrijfsleven, overheid, onderwijs, kennisorganisaties et cetera.

Participanten TEEB Stad
– Elf gemeenten (Almelo, Amsterdam, Apeldoorn, Delft, Den Haag, Deventer, Eindhoven, Haarlem, Heerlen, Rotterdam en Zwolle)
– Twee ministeries (ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en ministerie van Infrastructuur en Milieu)
– Ingenieursbureau Witteveen+Bos
– Groen Loont (de participanten van Groen Loont zijn Plant Publicity Holland (PPH), Branchevereniging VHG, Hoveniers Informatie Centrum (HIC), ANWB, Groenforum Nederland, Entente Florale Nederland, Productschap Tuinbouw en Bouwen met Groen en Glas).

Magazine opvragen »

De samenwerking tussen gemeente en ondernemers bij het groenonderhoud op bedrijventerrein Dordtse Kil III is een succes. Het bestuur van de ondernemersvereniging geeft aan dat de kwaliteit van het groen is verbeterd in het afgelopen jaar. Vanwege het succes krijgt het project een vervolg.

In de afgelopen 12 maanden draaide een proef, waarbij ondernemers zoveel mogelijk zeggenschap over de groenwerkzaamheden in de openbare ruimte kregen overgedragen.

Overdracht budget
De ondernemersvereniging was opdrachtgever en opzichter bij de werkzaamheden, die werden uitgevoerd door Drechtwerk. Vanwege het succes wil de gemeente nu een stap verder gaan: de overdracht van het budget voor groenonderhoud aan de ondernemers. Daarbij kunnen de ondernemers voortaan ook zelf kiezen voor bijvoorbeeld het vervangen van gras door beplanting. Een aandachtspunt voor het vervolg is wel goede communicatie, onder meer over de dagelijkse uitvoering van werkzaamheden.

Toepasbaar in andere gebieden
De gemeente concludeert dat de werkwijze op Dordtse Kil III ook toepasbaar is in andere gebieden. De werkwijze past bij de bestuursstijl van Dordrecht, waarin participatie van bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden een belangrijke plaats inneemt.

Bron:
Gemeente Dordrecht

Dat groen waarde heeft en dat er aan groen te verdienen valt, daarover twijfelt niemand op het congres Groen Loont dat plaats vond op 27 oktober in Deventer, voorafgaand aan de prijsuitreiking van de nationale groencompetitie Entente Florale. Maar hoe financier je groen? Waar haal je het geld vandaan? Nu de landelijke overheid zich terugtrekt moeten gemeenten op zoek naar nieuwe vormen van samenwerking en creativiteit om groen te realiseren.

Groen is een rendabele investering, weet Dirk Duijzer, directeur duurzaamheid van Rabobank Nederland. “Het is zelfs zo dat een mooi aangelegde tuin drie keer zo veel rendeert dan een dakkapel of een uitbouw. Om een woning verkoopbaarder te maken, is ons advies in sommige gevallen dan ook zeker om groen aan te leggen.” Maar het is niet zo dat de Rabobank de renovatie van een tuin meteen wil financieren. Al werkt de Rabobank op dit moment wel aan het idee om investeringen in bijvoorbeeld bomen (een langlevend groen product) op te nemen in groene hypotheken en fiscaal aftrekbaar te maken. “Maar de onderhandelingen met de overheid hierover verlopen moeizaam”, vertelt Duijzer. 

Wensen vertalen
Een organisatie die niet alleen wil adviseren over de realisatie van groen, maar de wensen van hun leden ook vertaalt in daden, is de ANWB. “Juist de crisis biedt kansen voor nieuwe vormen van samenwerking en creativiteit’’, stelt Guido van Woerkom, hoofddirecteur van de ANWB. Het leidt in Amersfoort ertoe dat de toeristenbond in park Randenbroek een groenplein realiseert waar bewoners en kinderen kunnen spelen, loungen en elkaar kunnen ontmoeten. Als het groenplein succesvol blijkt, wil de ANWB ook elders in het land meer van dergelijke voorzieningen creëren.

Visieontwikkeling
De samenwerking die de ANWB  aangaat met de gemeente Amersfoort is volgens Mariet Schoenmakers, directeur van AM Vastgoedontwikkeling, te beschouwen als een voorbeeld van gezamenlijke visieontwikkeling. “Het gaat niet om groen alleen, maar om de meerwaarde van groen en hoe je groen inzet als middel om functies en burgerwensen te vervullen. De eerste stap die partijen moeten zetten is de focus op groen loslaten en kijken naar wat ze samen willen en hoe dat voor elkaar te krijgen is.”

Fondsen te betrekken
Dat een dergelijk aanpak tot goede resultaten kan leiden, weet Jan Robberegt, wethouder van de gemeente Vlaardingen. Als voorbeeld haalt hij de Broekpolder bij Vlaardingen aan, een natuur- en recreatiegebied dat in overleg met de gemeente wordt bestuurd door een federatie van burgers. “Die federatie is in staat fondsen te betrekken die wel bereid zijn hun geld te schenken aan private partijen maar dat nooit aan ons als gemeente hadden gedaan. Dat vergroot de mogelijkheden.”

Campagne Groen Loont
Groen Loont! is een campagne die met wetenschappelijk onderzoek en praktijkvoorbeelden laat zien dat groen een investering is die zichzelf terugverdient. Doel is om het opgebouwde groene kapitaal veilig te stellen en uit te breiden. Meer informatie over Groen Loont! vindt u op www.degroenestad.nl/groenloont »

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw. 
 
 
 

Samen met de bewoners van de nieuwbouwwijk de Schans werd in Haps, gemeente Cuijk, een groene speelplek ontworpen.

Een landschapsarchitect heeft alle ideeën op deskundige wijze verwerkt en over het resultaat – een fraaie inrichtingsschets van de groene speelplek – is iedereen tevreden. „Een schoolvoorbeeld van hoe er samen met de gemeente en de inwoners iets kan worden gerealiseerd dat veel draagvlak heeft”, zegt een contente wethouder Gerard Stoffels van Cuijk.

Prijsvraag groene speelplekken
Nieuwe prijsvraag voor ontwerp duurzame groene speelplekken van start. Meer info » 

 

 


Bron:
De Gelderlander

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

 

Het is belangrijk dat ontwikkelaars, bouwpartijen en stedenbouwkundigen gaan inzien dat integrale samenwerking tussen de sectoren rood en groen nodig is om een leefbare omgeving te creëren. De leefbaarheid in het stedelijk gebied is nauw verbonden met een goede inpassing van groene ruimten. PPH en VHG hebben hiervoor speciaal de Groene Stad Award in het leven geroepen. De prijsvraag wordt georganiseerd onder de neutrale paraplu van de stichting Entente Florale Nederland.

De groene organisaties Plant Publicity Holland (PPH) en Branchevereniging VHG hebben het initiatief genomen tot deze prijsvraag voor gerealiseerde projecten die zijn gebaseerd op de integrale samenwerking in de bouwkolom, van opdrachtgever en architect tot en met hovenier/groenvoorziener en boomkweker.

Bundeling van disciplines
De initiatiefnemers van deze prijsvraag zien het als hun missie om door een bundeling van disciplines te werken aan een nieuwe woon- en werkomgeving die moet leiden tot

een opwaardering van het echte groen naar een evenwaardige positie ten opzichte van rood (onroerend goed), grijs (infrastructuur) en blauw (water), in een integrale aanpak van projecten.

Multifunctionele meerwaarde
De multifunctionele meerwaarde van het groen en de integrale aanpak staan centraal in deze prijsvraag. Onder de meerwaarde van het groen wordt verstaan de specifieke eigenschappen en de functies van het groen. Naast de esthetische waarde heeft het groen immers economische-, sociale-, milieu- en gezondheidsfuncties. Staan in een groenproject een (of meer) van deze functies centraal en is het project tot stand gekomen door de samenwerking van diverse partijen (boomkweker, hovenier/groenvoorziener, gemeente, gezondheidsinstelling, bouwer, projectontwikkelaar of woningcorporatie, (landschaps)architect, et cetera.) dan leent het project zich voor inzending. Vervolgens moet het dan voldoen aan de criteria.

Jury
De ingezonden projecten worden beoordeeld door een jury:
• Onder voorzitterschap van landschapsarchitect Michiel den Ruijter. Hij was de ontwerper van de Floriade 1992 in Zoetermeer, wetenschappelijk onderzoeker Emeritus van Wageningen Universiteit, Hogeschool Van Hall-Larenstein en doceert aan de Technische Universiteit Delft.
• drs.Tom Bade; directeur Triple E Kenniscentrum voor Natuur en Economie
• Nicolien van Doorn;  journalist Dagblad Trouw
• Piet Eilander; Teamleider team groen, ecologie, stedelijke recreatie en water (GRW), Amsterdam
• Jan Habets; directeur Plant Publicity Holland
• ir Bert van Helvoirt; groenondernemer en innovator (vanuit de groenvoorzieningssector)
• Harm Horlings; assortimentsdeskundige en directeur van boomkwekerij Mart van den Oever bv (vanuit de boomkwekerijsector)
• ir. Chris Jagtman;directeur Natuurwinst.nl
• ir. Jaap Modder; directeur Stadsregio Arnhem-Nijmegen,
• Piet M. Oskam; directeur Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom  en
• ir. Paul Roncken; Wageningen Universiteit, landschapsarchitect en wetenschappelijk medewerker.

Deelname
Deelname staat open voor alle partijen in de  bouwkolom. Het inschrijfformulier voor deelname dient uiterlijk 16 mei binnen te zijn. De jurering vindt plaats in juni, de projecten van de genomineerden worden door de jury bezocht. De prijsuitreiking vindt plaats op 6 oktober, tijdens de vakbeurs GrootGroenPlus 2011 in Zundert.

Brochure opvragen
De brochure met reglement en criteria kan worden opgevraagd bij het secretariaat van de prijsvraag om De Groene StadAward, door een mail te sturen naar info@ententeflorale.nl. Voor nadere informatie: tel. 0172 236269.