Samen­wer­king groen­on­der­houd bedrij­ven­ter­rein Dord­recht krijgt ver­volg

De samen­wer­king tus­sen gemeen­te en onder­ne­mers bij het groen­on­der­houd op bedrij­ven­ter­rein Dordt­se Kil III is een suc­ces. Het bestuur van de onder­ne­mers­ver­e­ni­ging geeft aan dat de kwa­li­teit van het groen is ver­be­terd in het afge­lo­pen jaar. Van­we­ge het suc­ces krijgt het pro­ject een ver­volg.

In de afge­lo­pen 12 maan­den draai­de een proef, waar­bij onder­ne­mers zoveel moge­lijk zeg­gen­schap over de groen­werk­zaam­he­den in de open­ba­re ruim­te kre­gen over­ge­dra­gen.

Over­dracht bud­get
De onder­ne­mers­ver­e­ni­ging was opdracht­ge­ver en opzich­ter bij de werk­zaam­he­den, die wer­den uit­ge­voerd door Drecht­werk. Van­we­ge het suc­ces wil de gemeen­te nu een stap ver­der gaan: de over­dracht van het bud­get voor groen­on­der­houd aan de onder­ne­mers. Daar­bij kun­nen de onder­ne­mers voort­aan ook zelf kie­zen voor bij­voor­beeld het ver­van­gen van gras door beplan­ting. Een aan­dachts­punt voor het ver­volg is wel goe­de com­mu­ni­ca­tie, onder meer over de dage­lijk­se uit­voe­ring van werk­zaam­he­den.

Toe­pas­baar in ande­re gebie­den
De gemeen­te con­clu­deert dat de werk­wij­ze op Dordt­se Kil III ook toe­pas­baar is in ande­re gebie­den. De werk­wij­ze past bij de bestuurs­stijl van Dord­recht, waar­in par­ti­ci­pa­tie van bewo­ners, onder­ne­mers en ande­re belang­heb­ben­den een belang­rij­ke plaats inneemt.

Bron:
Gemeen­te Dord­recht