Berichten

De gemeente Maastricht investeert in de komende jaren fors in de aanleg en verbetering van natuur en groen in en rond de stad. De campagne ‘Groen Maastricht’ moet de zichtbaarheid en de samenhang van de verschillende plannen vergroten. Met deze campagne  presenteert het stadsbestuur haar plannen voor een samenhangend groen raamwerk voor de stad. In de structuurvisie zijn groen en natuur benoemd als een van de vier speerpunten van het ruimtelijk beleid.

Maastricht is een compacte stad in een bijzonder landschap, maar wordt door burgers niet beleefd als een groene stad. De campagne ‘Groen Maastricht’ schenkt aandacht aan de aanwezige natuur in en om de stad, en belicht de verschillende projecten die een bijdrage leveren aan het versterken van de groenstructuur. Voorbeelden zijn de Grensmaas, de Groene Loper, het Frontenpark en het buurtpark Limmel-Nazareth. Door deelname aan diverse activiteiten worden ook burgers betrokken bij het vergroenen van Maastricht.

Maastricht groene stad
Door bestaande plannen te koppelen aan nieuwe investeringen ontstaat een samenhangend groen raamwerk. Door het aanleggen van nieuwe parken en natuurgebieden, het opwaarderen van bestaande natuur en het verbinden van deze gebieden wordt Maastricht nog groener. Investeren in groen is goed voor de leefbaarheid en gezondheid, de sociale cohesie, de waarde van huizen gaat omhoog en de gevolgen van klimaatveranderingen kunnen worden opgevangen. Ook burgers worden betrokken bij het `vergroenen’ van Maastricht door in projecten aandacht te vragen voor biodiversiteit en het groen houden van tuinen.

“Groen is belangrijk voor de gezondheid”
Wethouder van natuur Gerdo van Grootheest: “Groen en natuur zijn belangrijk voor de gezondheid van inwoners en de kwaliteit van de leefomgeving, en het helpt bij het aanpakken van de klimaatverandering. Samen met burgers zorgen we voor een groen Maastricht!”

Meer informatie
Lees in het magazine De Groene Stad het artikel ‘Maastrichtse: grootste ruimtelijke inrichtingsplan ooit’ » (pagina 10, 11 en 13)

In september van dit jaar begint de aanleg van een fietspad van 5,2 kilometer tussen Terwisscha en Elsloo. Op deze manier komt er een goede fietsverbinding tussen Appelscha en Elsloo.

Afgelopen voorjaar is de inrichting van natuurgebied de Schaopedobbe afgerond en met 14 hectare uitgebreid. Het is de bedoeling dat aan de noordwestkant van dit gebied bloemrijk grasland en op termijn heide ontstaat. Aan de zuidoostkant is bos aangeplant. Hier is ook een boomwal aangelegd om de structuur van het landschap te versterken.

Natuuruitbreiding
Begin volgend jaar start de inrichting van het Aekingermeer. De natuur rond dit gebied wordt met 100 hectare uitgebreid. De inrichting begint naar verwachting begin volgend jaar. Het gebied is nu voornamelijk in gebruik als akkerland. Sloten en greppels in het gebied worden gedempt om verdroging tegen te gaan. Hierdoor krijgt de bestaande natuur de kans zich verder te ontwikkelen. Langs de bosranden komen zones met struweel. Op deze manier ontstaat een geleidelijke overgang tussen open weidegebied en bosgebied. Ten noorden van de zwemplas en de aangrenzende bossen komt een wandelpad met op meerdere plekken picknickbankjes. Ook komt er een ondiepe vijver waar honden en paarden zich kunnen uitleven.

Ecologische Hoofdstructuur
De natuurgebieden Schaopedobbe en Aekingermeer maken deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur, het netwerk van natuurgebieden in ons land.

Landbouw, natuur en recreatie
De landinrichtingscommissie Oosterwolde-Elsloo-Appelscha werkt in opdracht van de provincie Fryslân aan maatregelen op het gebied van landbouw, natuur en recreatie. In de commissie zitten vertegenwoordigers van de gemeente Ooststellingwerf, landbouw en natuur en milieu.

Bron:
Provincie Friesland

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam wil de bijdrage aan de natuur- en recreatiegebieden rondom de stad versterken. Naast de parken in de hoofdstad zijn ook de groengebieden rondom de stad belangrijk.

Wethouder Freek Ossel (Openbare Ruimte en Groen) wil een inventarisatie van alle groengebieden die van vitaal belang zijn voor de stad. Dat heeft zijn woordvoerster zaterdag bekendgemaakt.

Groen draagt bij aan internationale concurrentiepositie
Het gaat om onder meer het Amsterdamse Bos, Het Twiske, Spaarnwoude en Waterland. Dit groen draagt volgens het college in belangrijke mate bij aan de internationale concurrentiepositie van de metropoolregio Amsterdam.
Daarom is het belangrijk dit landschap te beschermen.

Bestuursorganen verminderen
Ossel wil wel het aantal bestuursorganen verminderen. Vooral omdat de kosten van beheer blijven stijgen, terwijl de bijdrage van het Rijk wegvalt en ook gemeenten en provincie moeten bezuinigen. Amsterdam levert jaarlijks 2,6 miljoen euro aan de omliggende natuurgebieden.

Bron:
Parool

——————————————————————————-

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

Landschapsarchitect Niek Roozen heeft afgelopen week op de World Expo in Shanghai prinses Maxima en prins Willem-Alexander rondgeleid door het Expo Park. Roozen en NITA Design Group Shanghai – een samenwerking tussen Chinese en Nederlandse ontwerpers – wonnen in 2006 de eerste prijs met hun ontwerp van het Central Green Park op de Expo 2010.

De jury prees destijds het ontwerp van Niek Roozen en NITA vanwege het sterke concept, de sterke vormgeving en omdat de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van De Groene Stad filosofie optimaal waren verwerkt. In de afgelopen jaren is het ontwerp uitgevoerd onder toezicht van Niek Roozen. Het park is aangelegd aan de Pudong zijde van de Huangpu rivier. Het 29 hectare grootte centrale park langs het water is een groene oase met veel bomen, een heerlijke schaduwrijke plek voor de duizenden bezoekers die dagelijks de World Expo in Shanghai bezoeken.

Prinselijk paar was onder indruk van het park
De rondleiding werd door het prinselijk paar zeer op prijs gesteld. Niek Roozen en zijn partner Hanneke Roorda konden veel vertellen over de uitgangspunten van het ontwerp, de Groene Stad filosofie en over veel andere door hen gerealiseerde groenprojecten in China.

Lees ook het bericht: Groene Stad centraal op World Expo Shanghai »

Foto’s Expo Park Shanghai

Bron foto’s:
NITA Shanghai en Niek Roozen
 
 

De dorpsraad Schin op Geul gaat met leerlingen van groep zes en zeven van de basisschool St. Antonius op woensdag 18 november twee hoogstamboomgaardjes planten in de entree van het Gerendal. Dit is de eerste grote actie die de dorpsraad met bewoners opzet in het kader van het IKL-project Dorpen in het Groen.

De dorpsraad van Schin op Geul is met de stichting IKL en de gemeente Valkenburg druk bezig geweest met het inventariseren van ideeën die een bijdrage kunnen leveren aan het herstel en de aanleg van streekeigen groen rond het dorp. Daarnaast bekijkt de dorpsraad met de bewoners ook hoe de wandelvoorzieningen rond het dorp verbeterd kunnen worden.

Boomgaarden groeien uit tot blikvangers
De boomgaardjes die vandaag aangeplant worden, groeien op termijn uit tot echte blikvangers. Het gaat onder andere om een appelgaard, waar de leerlingen van de school in de toekomst gebruik kunnen maken van het fruit voor appelmoes of sap. De andere boomgaard bestaat uit kersen, noten en pruimenbomen.

Groen in directe leefomgeving
Uit het proces tot nu toe blijkt dat er veel bewoners zijn die zich actief willen inzetten voor het groen in de directe leefomgeving. Bij het project Dorpen in het Groen wordt concreet gewerkt aan de aanleg en de verbetering van het dorpsgroen. 

Lees het volledige bericht »

Bron:
IKL-Limburg

 

De provincie Noord-Brabant stelt €4,5 miljoen ter beschikking voor groen rond de stad en kwaliteitsverbetering van het landschap. Dat hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant bekend gemaakt.

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant stellen een nieuwe subsidieregeling in voor recreatief groen rond de steden en kwaliteitsverbetering van het Brabantse landschap. Tot en met 2011 is daarvoor in totaal €4,5 miljoen beschikbaar.

De nieuwe subsidieregeling komt in de plaats van de oude subsidieregelingen Landschapskwaliteitsimpuls en GIOS (Groen in en om de stad).

© De Boomkwekerij

In dit artikel (Nederlandse vertaling) wordt een overzicht gegeven van de wetenschappelijke onderzoeken die zijn gedaan naar de invloed van tuinen en planten in ziekenhuizen en andere gezondheidsinstellingen. De thematiek betreft voornamelijk de gunstige uitwerking die het heeft op de gezondheid van patiënten, wanneer deze alleen maar kijken naar tuinen of planten of daarnaast andere passieve ervaringen hebben met gezondheidsinstellingen waar planten een prominente plaats innemen. Het artikel bevat ook een beknopte beschouwing over de verdere voordelen van tuinen en planten in ziekenhuizen. Dit betreft dan ondermeer de verlaging van de kosten van de gezondheidszorg en meer voldoening in het werk voor het verplegend personeel