Maas­tricht inves­teert in groen in en rond de stad

De gemeen­te Maas­tricht inves­teert in de komen­de jaren fors in de aan­leg en ver­be­te­ring van natuur en groen in en rond de stad. De cam­pag­ne ‘Groen Maas­tricht’ moet de zicht­baar­heid en de samen­hang van de ver­schil­len­de plan­nen ver­gro­ten. Met deze cam­pag­ne  pre­sen­teert het stads­be­stuur haar plan­nen voor een samen­han­gend groen raam­werk voor de stad. In […]

Meer natuur en recre­a­tie rond Els­loo en Appel­scha

In sep­tem­ber van dit jaar begint de aan­leg van een fiets­pad van 5,2 kilo­me­ter tus­sen Ter­wis­scha en Els­loo. Op deze manier komt er een goe­de fiets­ver­bin­ding tus­sen Appel­scha en Els­loo. Afge­lo­pen voor­jaar is de inrich­ting van natuur­ge­bied de Schao­pe­dob­be afge­rond en met 14 hec­ta­re uit­ge­breid. Het is de bedoe­ling dat aan de noord­west­kant van dit […]

Amster­dam inves­teert meer geld in groen rond en om de stad

Het col­le­ge van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders van Amster­dam wil de bij­dra­ge aan de natuur- en recre­a­tie­ge­bie­den rond­om de stad ver­ster­ken. Naast de par­ken in de hoofd­stad zijn ook de groen­ge­bie­den rond­om de stad belang­rijk. Wet­hou­der Freek Ossel (Open­ba­re Ruim­te en Groen) wil een inven­ta­ri­sa­tie van alle groen­ge­bie­den die van vitaal belang zijn voor de stad. […]

Land­schaps­ar­chi­tect Niek Roozen leidt Maxi­ma en Wil­lem-Alexan­der door Expo Park rond

Land­schaps­ar­chi­tect Niek Roozen heeft afge­lo­pen week op de World Expo in Shang­hai prin­ses Maxi­ma en prins Wil­lem-Alexan­­­der rond­ge­leid door het Expo Park. Roozen en NITA Design Group Shang­hai – een samen­wer­king tus­sen Chi­ne­se en Neder­land­se ont­wer­pers — won­nen in 2006 de eer­ste prijs met hun ont­werp van het Cen­tral Green Park op de Expo 2010. […]

Schin op Geul plant groen rond het dorp aan

De dorps­raad Schin op Geul gaat met leer­lin­gen van groep zes en zeven van de basis­school St. Anto­ni­us op woens­dag 18 novem­ber twee hoog­stam­boom­gaard­jes plan­ten in de entree van het Geren­dal. Dit is de eer­ste gro­te actie die de dorps­raad met bewo­ners opzet in het kader van het IKL-pro­ject Dor­pen in het Groen. De dorps­raad […]

€4,5 mil­joen voor groen rond ste­den

De pro­vin­cie Noord-Bra­­bant stelt €4,5 mil­joen ter beschik­king voor groen rond de stad en kwa­li­teits­ver­be­te­ring van het land­schap. Dat heb­ben Gede­pu­teer­de Sta­ten van de pro­vin­cie Noord-Bra­­bant bekend gemaakt. Gede­pu­teer­de Sta­ten van de pro­vin­cie Noord-Bra­­bant stel­len een nieu­we sub­si­die­re­ge­ling in voor recre­a­tief groen rond de ste­den en kwa­li­teits­ver­be­te­ring van het Bra­bant­se land­schap. Tot en met 2011 […]

De Gezond­heids­ef­fec­ten van Plan­ten in en rond Zie­ken­hui­zen op Patiënten en Ver­ple­gen­de Staf

In dit arti­kel (Neder­land­se ver­ta­ling) wordt een over­zicht gege­ven van de weten­schap­pe­lij­ke onder­zoe­ken die zijn gedaan naar de invloed van tui­nen en plan­ten in zie­ken­hui­zen en ande­re gezond­heids­in­stel­lin­gen. De the­ma­tiek betreft voor­na­me­lijk de gun­sti­ge uit­wer­king die het heeft op de gezond­heid van patiënten, wan­neer deze alleen maar kij­ken naar tui­nen of plan­ten of daar­naast ande­re […]