De Gezond­heids­ef­fec­ten van Plan­ten in en rond Zie­ken­hui­zen op Patiënten en Ver­ple­gen­de Staf

In dit arti­kel (Neder­land­se ver­ta­ling) wordt een over­zicht gege­ven van de weten­schap­pe­lij­ke onder­zoe­ken die zijn gedaan naar de invloed van tui­nen en plan­ten in zie­ken­hui­zen en ande­re gezond­heids­in­stel­lin­gen. De the­ma­tiek betreft voor­na­me­lijk de gun­sti­ge uit­wer­king die het heeft op de gezond­heid van patiënten, wan­neer deze alleen maar kij­ken naar tui­nen of plan­ten of daar­naast ande­re pas­sie­ve erva­rin­gen heb­ben met gezond­heids­in­stel­lin­gen waar plan­ten een pro­mi­nen­te plaats inne­men. Het arti­kel bevat ook een beknop­te beschou­wing over de ver­de­re voor­de­len van tui­nen en plan­ten in zie­ken­hui­zen. Dit betreft dan onder­meer de ver­la­ging van de kos­ten van de gezond­heids­zorg en meer vol­doe­ning in het werk voor het ver­ple­gend per­so­neel