Water­schap Aa en Maas pleit voor groe­ne daken

Water­schap Aa en Maas sti­mu­leert het slim­mer en duur­zaam omgaan met hemel­wa­ter in dorp en stad, waar­on­der het aan­leg­gen van groe­ne daken. Deze sti­mu­le­rings­re­ge­ling geldt voor vege­ta­tie­da­ken van mini­maal 1.000 m² opper­vlak en geldt niet voor klein­scha­li­ge aan­vra­gen. Par­ti­cu­lie­ren kun­nen wel geza­men­lijk met de straat of de woning­bouw­cor­po­ra­tie een aan­vraag indie­nen. Een groen dak, een […]

Laan­bo­men­con­gres pleit voor keten­aan­pak bij ver­be­te­ring open­baar groen

Samen­wer­king en ken­nis­uit­wis­se­ling tus­sen alle par­tij­en betrok­ken bij het open­baar groen – van boom­kwe­ker tot eind­af­ne­mer – is een must om te komen tot kwa­li­teits­ver­be­te­ring van het groen in de open­ba­re ruim­te. Zo luid­de de cen­tra­le bood­schap van het con­gres ‘Bomen, essen­ti­eel voor een vita­le groe­ne stad’, samen­ge­vat door dag­voor­zit­ter Bert Gijs­berts, voor­zit­ter van bran­che­ver­e­ni­ging […]

SP Veen­en­daal pleit voor meer groe­ne speel­plek­ken

De Veen­en­daal­se SP vindt dat haar gemeen­te te veel ‘grijze speel­plek­ken’ kent. De par­tij wil die har­de, grau­we tegels zoveel moge­lijk ver­van­gen door een onder­grond van gras, en de hoe­veel­heid groen op speel­plek­ken doen toe­ne­men. Op haar site schrijft de SP dat groe­ne speel­plek­ken de leef­baar­heid in de buur­ten bevor­dert. “Het sti­mu­leert kin­de­ren tot bui­ten […]

Chris­ten­Unie Lei­den pleit voor meer stads­groen in haar ver­kie­zings­pro­gram­ma

Chris­ten­Unie heeft afge­lo­pen week haar ver­kie­zings­pro­gram­ma gepre­sen­teerd en hier­in staat onder meer dat de par­tij meer stads­groen wil. De par­tij wil dit bewerk­stel­li­gen door mid­del van de aan­leg dak- en gevel­tuin­tjes, parkjes in de wij­ken en vei­li­ge speel­plek­ken. In haar pro­gram­ma heeft de par­tij het hoofd­stuk ‘Ruimte voor groen en wonen’ opge­no­men. Hier­in staat het […]

Raad pleit voor groe­ner jeugd­be­lei

Op jon­ge leef­tijd in aan­ra­king komen met een groe­ne omge­ving is goed voor de gezond­heid, cre­a­ti­vi­teit en de soci­a­le inter­ac­tie van kin­de­ren. Door veel­vul­dig con­tact met een groe­ne omge­ving ver­an­dert ook de waar­de­ring voor natuur, land­schap en gezond voed­sel. In de ver­ste­de­lijk­te samen­le­ving wordt groen opgroei­en ech­ter steeds moei­lij­ker. De betrok­ken­heid van kin­de­ren bij natuur […]

Staats­bos­be­heer pleit voor ‘groen bewe­gen op recept’

Bewe­gen in de natuur blijkt een suc­ces­vol mid­del te zijn in de strijd tegen obe­si­tas. Uit Engels onder­zoek blij­ken men­sen het bewe­gen in een groe­ne omge­ving hoger te waar­de­ren en het daar­door lan­ger vol te hou­den. Deze resul­ta­ten blij­ken voor­al goed te zijn bij­voor­beeld in ver­ge­lij­king met de resul­ta­ten die wor­den bereikt via sport­scho­len.