Berichten

Waterschap Aa en Maas stimuleert het slimmer en duurzaam omgaan met hemelwater in dorp en stad, waaronder het aanleggen van groene daken. Deze stimuleringsregeling geldt voor vegetatiedaken van minimaal 1.000 m2 oppervlak en geldt niet voor kleinschalige aanvragen. Particulieren kunnen wel gezamenlijk met de straat of de woningbouwcorporatie een aanvraag indienen.

Een groen dak, een vegetatiedak met sedum of een daktuin werkt isolerend en gaat hittestress tegen. Dit zorgt onder andere voor een aangenamer binnenklimaat. Een groot voordeel is dat groene daken regenwater vasthouden wanneer het regent. Zo komt er veel minder schoon regenwater in het rioolstelsel terecht: minder overbelasting en minder wateroverlast. Bijkomstig voordeel: er hoeft minder water elektrisch verpompt te worden en de rioolwaterzuivering van het waterschap levert meer rendement tegen lagere kosten.

Klik hier voor meer informatie over de stimuleringsregeling »

Bron:
Waterscahp Aa en Maas

Samenwerking en kennisuitwisseling tussen alle partijen betrokken bij het openbaar groen – van boomkweker tot eindafnemer – is een must om te komen tot kwaliteitsverbetering van het groen in de openbare ruimte. Zo luidde de centrale boodschap van het congres ‘Bomen, essentieel voor een vitale groene stad’, samengevat door dagvoorzitter Bert Gijsberts, voorzitter van branchevereniging Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG).

Dit congres vond plaats op woensdag 27 juni op de Floriade in Venlo. Onder de ruim honderd aanwezigen bevonden zich onder andere boomkwekers, groenvoorzieners, onderzoekers, bestuurders en uitvoerders van gemeenten.

De laatste ontwikkelingen en onderzoeksresultaten met betrekking tot de rol van bomen in de vitale stad en hun maatschappelijke en economische waarde stonden deze dag centraal.

Gebruikswaardeonderzoek laanbomen
Onderzoeker Jelle Hiemstra van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) lichtte in zijn lezing het onderzoeksproject ‘Gebruikswaardeonderzoek laanbomen’ toe. In de afgelopen vijftien jaar zijn in 17 gemeenten en 3 proeftuinen testbeplantingen aangelegd van in totaal 75 soorten en cultivars. In deze beplantingen is de ontwikkeling van de bomen gedurende een periode van 7-10 jaar gedetailleerd gevolgd en zijn de ervaringen met onderhoud en beheer in beeld gebracht. Daarnaast is ook gewerkt aan een tiental meer algemene thema’s, zoals snoei, wortelopdruk, substraat, groeiplaats,klimaat en bomen. Na afloop van het congres werd het boek ‘De juiste boom op de juiste plaats’ gepresenteerd. Meer informatie over dit onderzoek is te vinden op straatbomen.nl »

Belang van groen voor steden
Bomen maken de stad meer waard en gezond! Dat was de centrale boodschap van Leendert Koudstaal, bomenspecialist bij de gemeente Den Haag. Koudstaal benadrukte het maatschappelijke en economische belang van groen voor steden. “Ondanks de bezuinigingen blijft Den Haag investeren in groen. Gemeentebestuur, bedrijven en inwoners zien het belang van groen voor de leefbaarheid van de stad steeds meer in. Naast de functionele waarde van het groen, zoals tegengaan van hittestress, afvangen van fijn stof en opnemen van overtollig regenwater, is ook de economische waarde van groot belang”. Dit geldt niet alleen voor de wethouder van financiën die dit soort cijfers nodig heeft om beslissingen te nemen, maar ook voor bijvoorbeeld de bouwsector. “De rode sector ziet steeds meer de toegevoegde waarde van het groen in voor het onroerend goed”, aldus Koudstaal. Meer informatie over de groenvisie van Den Haag is hier te vinden »  

Baten van groenblauwe maatregelen
Centraal in de presentatie van Ursula Kirchholtes van ingenieursbureau Witteveen + Bos,   stond het internationale project The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) Stad. TEEB Stad is een methode om de maatschappelijke baten van groenblauwe maatregelen als vanzelfsprekend mee te nemen in de besluitvorming over inrichtingsplannen. Witteveen + Bos hebben in dit project een instrument ontwikkeld, waarmeer zichtbaar wordt wanneer groen- en waterbaten ontstaan, hoe hoog die baten zijn en hoe baathouders betrokken kunnen worden als investeerders. Naast het ingenieursbureau werken elf Nederlandse gemeenten en twee ministeries (EL&I en I&M) mee in het project TEEB Stad. Kirchholtes liet aan de hand van een voorbeeld zien dat inzicht in de baten van groen belangrijk is. “De aanplant van dertig bomen in het centrum van Almelo was een enorme kostenpost voor de gemeente. Toen daar de baten tegenover werden gezet, werd inzichtelijk dat het niet alleen om kosten gaat. Deze informatie hebben de investeerder, de gemeente maar ook ondernemers, nodig om te kunnen investeren in een leefbare omgeving.”
Meer informatie over TEEB is te vinden in het magazine De Groene Stad:

Organisatie
Het congres ‘Bomen, essentieel voor een vitale groene stad’ werd georganiseerd door LTO Cultuurgroep Laan-, Bos- en Parkbomen in het programma van De Groene Stad, Gebruikswaardeonderzoek Laanbomen, Praktijkonderzoek Plant en Omgeving en Plant Publicity Holland.

De Veenendaalse SP vindt dat haar gemeente te veel ‘grijze speelplekken’ kent. De partij wil die harde, grauwe tegels zoveel mogelijk vervangen door een ondergrond van gras, en de hoeveelheid groen op speelplekken doen toenemen.

Op haar site schrijft de SP dat groene speelplekken de leefbaarheid in de buurten bevordert. “Het stimuleert kinderen tot buiten spelen en in contact komen met de natuur en levert een positieve bijdrage aan luchtkwaliteit op buurtniveau.”

Groen is belangrijk
In het verkiezingsprogramma vermeldt de SP verder dat groen erg belangrijk is. “Niet alleen voor luchtkwaliteit, maar ook voor de leefbaarheid van buurten en het welbevinden van mensen. Daarom is het van belang dat er veel en gevarieerd groen in de wijken te vinden is.”

Naar het verkiezingsprogramma »


Bron:
SP Veenendaal

ChristenUnie heeft afgelopen week haar verkiezingsprogramma gepresenteerd en hierin staat onder meer dat de partij meer stadsgroen wil. De partij wil dit bewerkstelligen door middel van de aanleg dak- en geveltuintjes, parkjes in de wijken en veilige speelplekken.

In haar programma heeft de partij het hoofdstuk ‘Ruimte voor groen en wonen’ opgenomen. Hierin staat het volgende:
“De ChristenUnie heeft hart voor groen en kiest voor het behoud van groen in en om de stad. We zijn tegen het aanleggen van nieuwe bedrijventerreinen. Verouderde terreinen dienen eerst te worden opgeknapt.”

De Groene Stad gedachte in programma
“In Leiden is de beschikbare openbare ruimte beperkt. De kwaliteit van onze leefomgeving wordt sterk bepaald door de hoeveelheid openbaar groen en de speelplekken voor kinderen in de stad. Weilanden, kinderboerderijen, parken, speelplaatsen en plantsoenen zijn goed voor het welbevinden van de bewoners. Daarom is voor de ChristenUnie de Oostvlietpolder de grens van het Groene Hart. Ook hebben we een verantwoordelijkheid voor een prettig leefklimaat en een schoon milieu, ook voor toekomstige generaties. De ChristenUnie wil groen en groen gedrag stimuleren en vindt dat de overheid hierin het voorbeeld moet geven.”

Bron:
ChristenUnie Leiden

 
 

Op jonge leeftijd in aanraking komen met een groene omgeving is goed voor de gezondheid, creativiteit en de sociale interactie van kinderen. Door veelvuldig contact met een groene omgeving verandert ook de waardering voor natuur, landschap en gezond voedsel. In de verstedelijkte samenleving wordt groen opgroeien echter steeds moeilijker. De betrokkenheid van kinderen bij natuur en voedsel neemt daardoor langzaam af. Daarom pleit de Raad voor het Landelijk Gebied in zijn rapport ‘Groen opgroeien!’ voor een samenhangend groen jeugdbeleid.

Volledige informatie:
Download hier het Persbericht van de Raad voor het Landelijk Gebied
Zie ook: advies Groen opgroeien!

Ook interessant:
Kinderen, groen, jeugdbeleid

Bron:
Raad voor het Landelijk Gebied

Bewegen in de natuur blijkt een succesvol middel te zijn in de strijd tegen obesitas. Uit Engels onderzoek blijken mensen het bewegen in een groene omgeving hoger te waarderen en het daardoor langer vol te houden. Deze resultaten blijken vooral goed te zijn bijvoorbeeld in vergelijking met de resultaten die worden bereikt via sportscholen.