Water­schap Aa en Maas pleit voor groe­ne daken

Water­schap Aa en Maas sti­mu­leert het slim­mer en duur­zaam omgaan met hemel­wa­ter in dorp en stad, waar­on­der het aan­leg­gen van groe­ne daken. Deze sti­mu­le­rings­re­ge­ling geldt voor vege­ta­tie­da­ken van mini­maal 1.000 m² opper­vlak en geldt niet voor klein­scha­li­ge aan­vra­gen. Par­ti­cu­lie­ren kun­nen wel geza­men­lijk met de straat of de woning­bouw­cor­po­ra­tie een aan­vraag indie­nen.

Een groen dak, een vege­ta­tie­dak met sedum of een dak­tuin werkt iso­le­rend en gaat hit­te­stress tegen. Dit zorgt onder ande­re voor een aan­ge­na­mer bin­nen­kli­maat. Een groot voor­deel is dat groe­ne daken regen­wa­ter vast­hou­den wan­neer het regent. Zo komt er veel min­der schoon regen­wa­ter in het riool­stel­sel terecht: min­der over­be­las­ting en min­der water­over­last. Bij­kom­stig voor­deel: er hoeft min­der water elek­trisch ver­pompt te wor­den en de riool­wa­ter­zui­ve­ring van het water­schap levert meer ren­de­ment tegen lage­re kos­ten.

Klik hier voor meer infor­ma­tie over de sti­mu­le­rings­re­ge­ling »

Bron:
Waters­cahp Aa en Maas