Staats­bos­be­heer pleit voor ‘groen bewe­gen op recept’

Bewe­gen in de natuur blijkt een suc­ces­vol mid­del te zijn in de strijd tegen obe­si­tas. Uit Engels onder­zoek blij­ken men­sen het bewe­gen in een groe­ne omge­ving hoger te waar­de­ren en het daar­door lan­ger vol te hou­den. Deze resul­ta­ten blij­ken voor­al goed te zijn bij­voor­beeld in ver­ge­lij­king met de resul­ta­ten die wor­den bereikt via sport­scho­len.