SP Veen­en­daal pleit voor meer groe­ne speel­plek­ken

De Veen­en­daal­se SP vindt dat haar gemeen­te te veel ‘grijze speel­plek­ken’ kent. De par­tij wil die har­de, grau­we tegels zoveel moge­lijk ver­van­gen door een onder­grond van gras, en de hoe­veel­heid groen op speel­plek­ken doen toe­ne­men.

Op haar site schrijft de SP dat groe­ne speel­plek­ken de leef­baar­heid in de buur­ten bevor­dert. “Het sti­mu­leert kin­de­ren tot bui­ten spe­len en in con­tact komen met de natuur en levert een posi­tie­ve bij­dra­ge aan lucht­kwa­li­teit op buurt­ni­veau.”

Groen is belang­rijk
In het ver­kie­zings­pro­gram­ma ver­meldt de SP ver­der dat groen erg belang­rijk is. “Niet alleen voor lucht­kwa­li­teit, maar ook voor de leef­baar­heid van buur­ten en het wel­be­vin­den van men­sen. Daar­om is het van belang dat er veel en geva­ri­eerd groen in de wij­ken te vin­den is.”

Naar het ver­kie­zings­pro­gram­ma »


Bron:
SP Veen­en­daal